Terug naar Mensen maken de stad

Zorg

‘zorg kan efficiënter en klantgerichter’

3.01    Goede zorg is van iedereen!
Net als veiligheid is zorg een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Iedereen wordt op een zekere dag oud of -helaas- ziek. Als je daarbij bedenkt dat onze gezondheid minstens even belangrijk is voor ons welbevinden als een veilige leefomgeving, dan is het logisch dat we hier veel tijd en moeite in steken. Het is belangrijk om te inventariseren hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Zowel voor jong als oud en voor rijk en arm. Als we dit niet doen en we lukraak gaan bezuinigen op dit belangrijke gebied, dan zullen we daar allemaal de nadelen van ondervinden na verloop van tijd.

Hoe de zorg te verbeteren?
Er moet zo efficiënt mogelijk te werk worden gegaan. Ook moet worden nagegaan of alle bestaande managementlagen wel echt nodig zijn. Wij zijn niet principieel tegen managers in de zorg, want juist zij kunnen een meer efficiënte aanpak aanwakkeren. Wel zijn we tegen overbodige managers en vinden we dat zij moeten vertrekken. Hierdoor kunnen we kosten besparen en tevens de zelfstandigheid van werknemers stimuleren.

3.02    Bij jeugdzorg belang van kind vooropstellen
In 2015 werd jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Wij willen dat dit op een goede manier gebeurt en dat het belang van het kind voorop staat. Ook moeten de misstanden die er nu nog zijn, worden aangepakt en moeten organisaties beter samen gaan werken.

GLP wil daarom geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis: hulp bij de opvoeding, het stellen van regels en zorgen dat het huishouden op orde is. Dat vraagt om professionals die niet bang zijn om kordaat op te treden als dat nodig is en waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

Ons nationaal programma vermeld dat wij het beter vinden als het al geld voor Jeugdzorg verdeelt wordt door het ministerie voor Volksgezondheid tussen de gemeenten. Dit biedt duidelijkheid bij inkoop ervan.

Verder zijn wij tegen een stop van opnames als het geld voor jeugdzorg al op is en korten dat niet op volgend jaar. Wij zijn voor een gezonde boekhouding, maar als de gemeente steken laat vallen en er zijn meer gevallen van opnames, dan laten wij jongeren niet in ongezonde situaties achter, omdat het bestemde potje op is.

3.03    WMO beleid aanzienlijk verbeteren
De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is belangrijk voor veel Almeerders. Zij die extra ondersteuning nodig hebben van het Rijk, moeten erop kunnen vertrouwen dat de WMO goed geregeld is. Op dit moment loopt dit niet erg soepel in Almere. GLP wil dat het toekennen van wmo-aanvragen beter gaat verlopen in onze gemeente. Wij vinden dat mensen niet uit hoeven te wijken naar doktoren in andere gemeenten, omdat het daar beter geregeld is. Ook willen wij dat de WMO aanvragen niet alleen digitaal kunnen worden gedaan, maar ook schriftelijk. Daarnaast willen wij dat de WMO middelen zoveel mogelijk hergebruikt worden en dat er maatwerk wordt verricht. Alle regels en de hele WMO procedure moeten onder de loep worden genomen en zo snel mogelijk verbeterd worden.

3.04    Zorggroep Almere dient concurrentie te krijgen
In 5.03 leggen wij u uit dat wij tegen monopolies zijn en waarom. Zorggroep Almere dient een concurrent te krijgen bij het aanbieden van zorg. Gezien zij de enige zorgaanbieder zijn die werkt binnen het wijkteam.

3.05    Reorganisatie wijkteams
De wijkteams zijn vaak onvolledig aanwezig, proberen samen te werken vanuit verschillende disciplines en belangen, waardoor het handelen voor de burger langzaam verloopt. Het doorpakken bij ondersteunings- en/of hulpvragen blijft achterwege. Door een reorganisatie van de wijkteams kunnen de vragen sneller opgepakt worden en adequater gehandeld worden. Zodat er ook beter wordt samengewerkt tussen de hulpbehoevende, de mantelzorger en het wijkteam.

3.06    Gezamenlijke woonunits
Het gaat om eigentijdse units, die ook ingezet worden bij moder- nisering/renovatie van zorginstellingen als verpleeghuizen. Door deze units gaan wij de verkwisting van de belastingbetaler tegemoet komen, doordat in deze units alle voorzieningen aanwezig zijn. Denk hierbij aan een traplift en wonen zonder drempels. Verder willen wij dat deze units worden voorzien van een huisartsenpost en een huishoudelijke hulpdienst.  Ook zullen deze units voorzien zijn van een activiteitencentrum en een ontmoetingsruimte. Een ieder blijft geheel opzich zelf wonen en behoudt zijn eigen voordeur. Deze units moeten in elke wijk van Almere geplaatst worden. Door deze units gaan we de vereenzaming van ouderen tegen en bieden ze een veilige plek om te wonen. Een ieder die nu nog woont in een WMO-woning kan daar gerust blijven. We willen twee soorten units namelijk voor jongeren en voor de ouderen.

3.07  Menselijke maat
GLP vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan. Daarom ook is GLP voorstander van de zogenaamde decentralisaties die de mogelijkheid bieden om zorg eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de iPad.

GLP wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en hulpverlener door deze zo min mogelijk te belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers. Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden.

Bij de onafhankelijke cliëntenondersteuning die nu gedaan wordt door MEE vinden wij dat de aanbieder nu behoort te liggen bij verschillende organisaties. Een ervaringsdeskundige hoeft niet op de hoogte te zijn van de aandoeningen van de hulpvrager en wij vinden het meer van belang dat de wensen van de betrokkende altijd voorop blijven staan en dat die mensen altijd uit vrijwilligers bestaan.Dit om belangenverstrengelingen tegen te gaan.

3.08  Niet onnodig pamperen
Dus we gaan geen geld meer steken in welzijnsorganisaties die spelletjes, buurtbarbecues en zogenaamde cursussen “zelfstandig ondernemerschap” bedenken. Al deze activiteiten kunnen en worden ook door mensen zelf georganiseerd. Een traject voor persoonlijke ontwikkeling is niet nodig als je zonder meer aan het werk kunt. Welzijnswerk moet de grootste problemen helpen oplossen, zodat mensen hun leven weer op de rails krijgen en aan het werk kunnen. Want werk biedt naast inkomen ook zelfrespect en een sociaal netwerk.

3.09  Vertrouwen van ouderen terugwinnen
GLP gaat het vertrouwen van de oudere Almeerder terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd hebben, te waarderen in plaats van te schofferen. U bent misschien wel  gepensioneerd, maar volgens ons zeker niet uitgerangeerd! GLP wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan, wat ons betreft wordt dit dus ook gratis!

GLP zal niet rusten voordat senioren weer veilig de straat over kunnen en in een schoon Almere wonen. De aanpak van eenzaamheid en verwaarlozing krijgt onze allerhoogste prioriteit. Ouderenmishandeling en misbruik, zoals het plunderen van bankrekeningen, moet voorkomen en zwaar bestraft worden.

3.10    GGZ
Bij GGZ moeten de wachtlijsten korter voor zowel de basis- als de specialistische zorg. Verder moeten wij onze rol als centrumgemeente serieuzer nemen, door onze voorzieningen niet op minimaal niveau te behouden. Wij zullen er op moeten toezien dat de GGZ in zijn geheel wordt verbeterd.

3.11    Keuze patiënt voorop
GLP wil af van de 6 profielen die men bedacht heeft om mensen in hun hulpvraag te voorzien. Wij vinden dat alles rondom de zorgprofielen met betrekking tot de aanbestedingen de komende jaren dan alleen gegund zal worden door de grotere aanbieders die een heel pakket aan zorg moeten/kunnen aanbieden, waardoor de vrijheid van keuze van de cliënt niet meer meetelt.

3.12    Zorg voor de mantelzorg
Er moet meer aandacht en zorg komen voor de mantelzorger. We moeten ervoor zorgen dat de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast. We willen dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op de samenwerking tussen formele en informele zorg, het ontlasten (met maatwerk) van mantelzorgers., geld besteden aan de mensen zelf en niet aan een nieuw mantelzorgplein op internet, waarin je bijv. als mantelzorger gebruik kan maken van een korting op de sportschool. Een mantelzorger heeft oprechte aandacht nodig en zo nodig iemand naast diegene, die hem/haar ontlast van zorgplannen, indicaties e.d. Overigens de kortingsbonnen voor mantelzorgers stoppen, wegens “budgetaire redenen”. We willen hiermee de mantelzorger voorzien van bijv. cursussen die nodig zijn bij het uitvoeren van de mantelzorg. Zo ontlast je uiteindelijk iedereen.

3.13    Zorg is er voor een ieder
We staan achter de collectieve zorgverzekering, maar we vinden ook dat mensen die in “verborgen” armoede leven (bijv. een van de ouderen werkt nog, maar de schulden zijn dermate hoog, dat het gezin nauwelijks kan leven) tevens recht hebben op deze zorgverzekering. Wel zullen we elk jaar opnieuw moeten onderhandelen met een zorgaanbieder om toch elke keer weer de beste zorg te krijgen voor een acceptabel bedrag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/zorg/