Terug naar Mensen maken de stad

Wonen

‘een passende woning voor elke bewoner’

 

9.01 Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit
Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn. Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht om een woning te kopen, ten minste als zij in de stad willen blijven wonen. Dit kan opgelost worden door te zorgen voor een betere verdeling tussen huur- en koopwoningen. Voor studentenwoningen geldt hetzelfde. Nu steeds meer studenten zich in Almere inschrijven voor een studie, moet het aanbod aan woningen zeker groeien. Het is onwenselijk als studenten verplicht worden om buiten de stad te gaan wonen of nog bij hun ouders thuis moeten blijven wonen. Zeker gezien de leegstand in Almere. Op veel plekken kunnen makkelijk starters,- en studentenwoningen gebouwd worden. Overigens is het niet onze bedoeling om wijken te bouwen die volledig uit sociale huurwoningen bestaan. We willen juist dat er in alle wijken een goede verdeling is tussen huur- en koopwoningen.

Verder willen we een uitbreiding van sociale huurwoningen. Waar de grens echt ligt bij het sociaal huren. De prijzen zijn niet meer sociaal te noemen. Verder missen we in Almere de doorstroomwoningen voor gezinnen en starters. Voor starters kunnen bijvoorbeeld studio’s worden gebouwd en voor gezinnen woningen die net boven de sociale huurgrens uitkomt.

9.02    Woonlastenfonds
Mensen die echt hulp nodig hebben bij het betalen van de huur, moeten hier hulp bij krijgen. Om die reden moet het woonlastenfonds blijven bestaan.

9.03    Geen lotingen
Lotingen vinden wij niet eerlijk, ten minste niet als het om woningen gaat. Wij willen dat duur van inschrijving leidend is. Verder zou de volgorde van toewijzingen als volgt moeten zijn:

  1. Eerste keus: bewoners van de wijk.
  2. Tweede keus: huidige bewoners van Almere, uit alle wijken.
  3. Derde keus: Mensen die buiten Almere wonen en een economische binding hebben met de stad (bijvoorbeeld door er te werken of naar school te gaan).
  4. Vierde keus: Mensen die buiten Almere wonen en geen (economische) binding hebben met de stad.

9.04    Beter onderhoud aan woningen
De woningbouwcorporaties hebben een aantal taken. De meterkasten en ventilatiesystemen vallen bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de corporaties. Veel meterkasten zijn echter nog erg ouderwets en duidelijk aan vervanging toe. Alleen op die manier kunnen de woningen duurzamer en veiliger worden. Ook de ventilatiesystemen moeten duurzamer worden. GLP is een partij van ‘afspraak is afspraak’ en vindt dat de woningbouwcorporaties deze  afspraken na moet komen en deze taken dus moet uitvoeren. Ook wat betreft het onderhoud van de woningen, kan het allemaal veel beter. Mankementen moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Ook moeten woningbouwcorporaties meegaan met hun tijd en zaken die aan vervanging toe zijn, tijdig vervangen. Daarom zullen wij ze aansporen om meer in de sociale huurwoningen te gaan investeren, zodat de kwaliteit en de leefbaarheid van de woningen sterk verbetert.

9.05    Toewijzingen WMO woningen
De toewijzing van WMO woningen kan veel socialer. De gemeente weet precies wie er een WMO woning behoort te krijgen en kan daarin een sturende rol spelen. Nu gebeurt het nog te vaak dat ze aangepaste woningen terug verbouwen naar normale woningen. En dat kost de gemeente en uiteindelijk de burger dus extra geld. Ook moeten mensen met een WMO verklaring lang -lees: veel te lang- wachten voordat ze een WMO woning toegewezen krijgen en moeten ze erg veel moeite hiervoor doen. Voor veel mensen is dit niet te doen. Zeker voor mensen die erg ziek zijn en/of weinig sociale contacten hebben, is dit vaak een brug te ver. Het wordt tijd om dit asociale beleid aan te pakken!

9.06    Leegstand: zo pakken wij dat aan
Een deel van de leegstand (en Almere staat er bekend om) van bedrijventerreinen kan opgelost worden door de panden te gebruiken voor studentenhuisvesting. De rest zal natuurlijk gewoon door bedrijven moeten worden gebruikt. Door het vestigingsklimaat van Almere drastisch te verbeteren, zullen meer bedrijven zich hier willen vestigen. Zo niet, dan zullen we actiever aan de slag moeten gaan om bedrijven naar onze gemeente te trekken om de leegstand weg te werken.

Verder zijn er vaker mooie voorbeelden van oplossingen voor leegstand, zoals opslag of ‘aquaponics’ (verbouwen van gewassen in gebouwen, ook tijdens de wintermaanden). Dit willen wij zeker stimuleren!

9.07    Huurprijs
We willen dat de sociale huurwoningen weer worden berekend via de ouderwetse puntentelling. Dit kan dus betekenen dat sommige huurwoningen drastisch in huurprijs zullen dalen. Tevens willen we dat woningcorporaties stoppen met het onnodig ophogen van de servicekosten.

9.08    OZB
Als woningbezitter betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders hoeven dat sinds 2006 niet meer. De ozb is een percentage van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. GLP wil dat voor de woningbezitter minder OZB belasting hoeft te betaling, zonder dat verdere belastingen omhoog gaan. GLP zet zich liever in voor belastingverlaging  dan om het maar te verhogen.

9.09    Ondergrondse containers
We willen dat er bij flats gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk ondergrondse containters. Dit om de aantal kliko’s tegen te gaan. Wel zal een ieder een pasje krijgen, dit om gebruik door anderen tegen te gaan.

9.10    Zwerfafval

Schoonmaakacties
Bedrijven en bewoners gaan actief gestimuleerd worden om Almere schoon te houden, lokale schoonmaakacties die door bewoners en bedrijven worden gehouden, krijgen hierbij ondersteuning van Stadsbeheer. Almeerders worden daarnaast opgeroepen vervuiling en volle vuilcontainers actief te melden via 14036. De mogelijkheden om etensresten zoals oud brood in te zamelen, worden uitgebreid. Ook wordt er jaarlijks een Keep it Clean Day georganiseerd in september waarbij ambtenaren en politiek samen met bewoners zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen.

Lespakket scholen
Om ook kinderen bewust te maken van de meerwaarde van een schoon Almere, komt er een speciaal lespakket voor Almeerse basisscholen. Met scholen in het voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt over schoonhouden van de zogenaamde snoeproutes, de weg van het winkelcentrum naar de school, die maar al te vaak bezaaid ligt met troep als kauwgomresten, snoepwikkels en blikjes energydrink. Leerlingen moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving.

Steviger aanpak vervuilers
Maar naast de aandacht voor schoonmaak en preventie komt er nu ook een steviger aanpak van vervuilers. Zo gaan de boetes omhoog en krijgen vuilrecidivisten een hogere boete die kan oplopen tot 420 euro. Er zal door BOA’s strenger en meer gecontroleerd worden op vuil op straat en op zogenaamde vuil hotspots zal vaker gesurveilleerd worden. Ook worden bedrijven in met name de fastfoodsector verantwoordelijk gehouden op het zwerfvuil afkomstig van hun klanten; in een straal van 25 meter rondom de vestiging zijn zij verantwoordelijk voor het opruimen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/wonen/