Terug naar Mensen maken de stad

Veiligheid

‘de stad een veilige haven maken voor iedereen’

2.01    Meer handhavers op straat
Sinds de Politiewet 2012 hebben we geen lokale politie meer, maar een nationale. Hierdoor is het een en ander veranderd. De burgemeester mag binnen deze nieuwe structuur bepalen hoeveel politieagenten er komen te werken in een stad. Aangezien de Groen Liberale partij is voor meer blauw op straat, zullen wij de burgemeester aansporen om meer agenten aan te vragen voor Almere.

2.02    Aangiften moeten altijd serieus genomen worden
De politie moet aangiften altijd serieus nemen en ze allemaal opnemen. Om het proces van aangifte doen makkelijker te maken, moet één van de politiebureaus altijd -dus ook ‘s nachts- open zijn. Het is belangrijk dat burgers altijd ergens terechtkunnen. Ook moet het makkelijker worden voor de agenten om aangiften te verwerken. Op die manier kunnen zij meer tijd op straat aanwezig zijn. Verder zijn we in principe geen voorstander van extra cameratoezicht. Extra cameratoezicht is alleen zinvol in echte probleemgebieden, maar mag nooit als een oplossing van het probleem worden gezien. Slechts als een tijdelijke oplossing.

2.03    Veel problemen, veel oplossingen…
Voor de verschillende vormen van geweld moeten gepaste oplossingen komen:

Huiselijk geweld
Hiervoor is een goede samenwerking onontbeerlijk tussen de verschillende organisaties die op huisbezoek gaan bij ‘probleemgezinnen’. Deze organisaties moeten goed weten hoe ze de symptomen van huiselijk geweld kunnen herkennen, zowel tegen mensen als tegen dieren.

Hangjongeren
De belangrijkste vraag in deze is waarschijnlijk: waarom hangen deze jongeren rond en waardoor veroorzaken ze overlast? Vaak is de reden hiervan dat ze geen eigen hangplek hebben. Een andere reden kan zijn dat ze (tijdelijk) geen werk hebben. Wij willen graag dat de oorzaken aangepakt worden.  Alleen symptoombestrijding is geen oplossing. GLP wil zoeken naar duurzame oplossingen.

Overvallen
In overleg met winkeliersverenigingen en winkeliers willen wij graag dat er genoeg aan beveiliging van de winkels wordt gedaan. In het verleden zijn er vaker inbraakgolven geweest en deze moeten we voorkomen.

Inbraken
Helaas is het aantal inbraken in Almere groot. In 2013 was er zelfs maar één gemeente waar meer inbraken zijn gepleegd. Het aantal daalt, maar er is nog genoeg werk te verrichten! GLP wil meer inbraken tegengaan door alle woningen in Almere te voorzien van extra sloten en van een -eventueel vernieuwd- politiekeurmerk veilig wonen. Hierdoor zal de kans op inbraken aanzienlijk afnemen. Door dit project in heel Almere te laten plaatsvinden, hoeft het niet gigantisch duur te worden. In andere steden is een soortgelijk project een succes gebleken. Ook zal het de politie veel werk uit handen nemen, doordat zij zich minder met inbraken bezig hoeven te houden. Deze tijd kunnen zij besteden aan andere zaken.

Politie
Administratieve taken zoveel mogelijk uit handen nemen, zodat de opgeleide agenten hun tijd kunnen besteden aan het opsporen van misdaden en zich op straat kunnen begeven.

Huisjesmelkers
Dit zullen we niet tolereren. De huisjesmelkers zijn de baas en huurders hebben geen poot om op te staan. We moeten de huisjesmelkers een halt toeroepen en de huurders beschermen.

Asowoningen
Of we aso’s nu midden in de stad plaatsen of aan de rand, het principe blijft hetzelfde: we tolereren iets dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden. GLP heeft de voorkeur voor effectief, duurzaam beleid ten opzichte van asociale huishoudens.

Cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook de overheid krijgt hiermee te maken. Mensen met specialistische kennis zijn nodig om cybercriminaliteit zoveel mogelijk te bestrijden.

Softdrugs
GLP is voorstander van het legaliseren van softdrugs (hasj en wiet). Softdrugs mag alleen in coffeeshops verhandeld worden. Verder vinden we dat coffeeshops niet in de buurt van scholen en niet midden in de centra gevestigd moeten zijn. Tevens ziet GLP graag dat de gemeente Almere zich gaat inzetten om gereguleerde wiet te gaan telen.

De dader betaalt
We willen een streng lik-op-stuk beleid hanteren. Ook moeten daders altijd de volledige kosten terugbetalen. Schoonmaakkosten en kosten van vernielingen en diefstallen worden -als het aan ons ligt- dus verhaald op de daders. (Samenwerking met SODA – Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling – www.so-da.nl)

Buurtappgroepen
Wij stimuleren de buurtappgroepen en vinden dat men er nog meer gebruik van kan maken met alles wat te maken heeft met een leefbare omgeving. Ook zullen we de politie erop wijzen vaker gebruik te maken van een buurtappgroep.

Meer aandacht voor slachtoffers
Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat die aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want ook slachtoffers hebben vaak hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

Steviger aanpak blijft nodig
GLP wil burenterreur nog harder en consequenter bestrijden. Preventief fouilleren waar nodig uitbreiden. Woningovervallers keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan ouderen. Want elke oudere die we mogelijke ellende kunnen besparen, is er één!

Maximale inzet van nieuwe middelen 
GLP wil bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun wijk. Daarnaast zijn er vaak kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze en soortgelijke initiatieven ondersteunt GLP maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen jongeren van het criminele pad af door ze op een goede manier in de kraag te grijpen. Zo hoort het. De reclassering moet er voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten vaak bedroevend. Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Politie als gezaghebbend rustpunt
Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels af te wijken. GLP wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Almeerder moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.  

Druk uitoefenen voor hogere straffen
Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons best doen, maar worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!

Doorpakken, consequent doorpakken
GLP maakt keuzes die in Nederland (niet internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden gekwalificeerd. Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen dat voor de goedwillende Almeerder. Dus? Meer ruimte om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politie-inzet op criminele hotspots. Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer prioriteit voor de patseraanpak: want als je nog nooit hebt gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat uit te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden. Vaker snelrecht en gebiedsverboden voor hooligans en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve honden. Een veel hardere aanpak van wapengeweld, onder meer via thuiscontroles bij veelplegers. Speciale teams om zakkenrollen een halt toe te roepen. Zero-tolerance jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere ondersteuning door politie, BOA’s en van soms minder ervaren beveiligers. Maar ook: betere afspraken maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik terug te dringen. En, tot slot, invoering van Megans Law: de straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel komt wonen.

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn
Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

2.04    BOA’s
Naast het opschroeven van het aantal agenten, is het een goede overweging om ook meer BOA’s (handhavers) in te zetten bij de ‘lichtere taken’ van de politieagenten. Op deze manier kunnen agenten de actieve en zwaardere taken uitvoeren.

Een voorbeeld is het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens spitsmomenten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/veiligheid/