Terug naar Mensen maken de stad

Integratie en diversiteit

‘streven naar een leefbare stad’

13.01  Elke vorm van discriminatie wijzen wij af
Ieder persoon moet gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten en niet om wat hij of zij is. Zowel positieve als negatieve discriminatie wijzen wij af!

13.02  Roze Zaterdag in Almere
GLP wil zich hard maken voor een Roze Zaterdag in Almere. Het is namelijk belangrijk dat de aandacht voor en acceptatie van homo-, en biseksuelen en transgenders in Almere toeneemt. Homo-emancipatie is iets waar niet te lichtzinnig over gedacht moet worden. De Roze Zaterdag is recreatief en informatief tegelijk, uitstekend dus om het onder de aandacht te brengen.

13.03  Multiculturele feesten
Ook juichen wij de komst van multiculturele feesten naar onze gemeente toe. Mensen kunnen op dit soort feesten over elkaars culturen leren. Zo leer je je medebewoners beter begrijpen.

13.04  Samenleven gaat niet vanzelf
Wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet voorbij lopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat? Volgens ons: niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan er onderlinge solidariteit ontstaan.

GLP is ervan overtuigd dat integratie de sleutel is voor goed samenleven. Trots zijn op Nederland is niet voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in ieder geval wel trots op de samenleving zoals die door de eeuwen heen is opgebouwd. Die samenleving is seculier en biedt nog steeds goede sociale voorzieningen. Wij begrijpen best dat er veel mensen zijn die hier hun kans willen pakken. En die kansen zijn er ook. Maar wij begrijpen het niet als dat dat gepaard gaat met een afzetten tegen de Nederlandse cultuur. De Nederlandse samenleving gaat ons aan het hart en daar komen wij voor op.

Daarom vindt GLP dat er voor immigranten geen andere keuze is dan je aanpassen aan Nederland. En stellen wij aan hen duidelijke eisen. Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de sterkste basis voor een samenleving. Sterker nog: de manier waarop immigranten in het verleden zijn geknuffeld, had volgens ons veel meer weg van stiekem neerkijken op, dan met respect voor andere culturen te maken. Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in. Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken.

Succesvolle immigranten
Wij zijn voor een stevig, verplichtend en resultaatgericht immigratiebeleid. Hoe meer succesvolle immigranten het goede voorbeeld geven, hoe beter voor Almere en Nederland. En hoe bereik je dat anders dan door zelf duidelijk te zijn? Anders dan door zelf de normen te handhaven? Hoe kun je van immigranten voorbeeldgedrag verwachten als we dat voorbeeldgedrag zelf niet serieus nemen?

Andere partijen hebben weinig tot niets geleerd uit het verleden. Dus wij gaan beginnen om de nieuwe immigrantenstromen uit Oost- en Midden-Europa ditmaal wel serieus te nemen. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten integreren. Als we nú streng durven zijn en daarin investeren, hebben we straks een betere Almeerse samenleving. En als nieuwelingen, tot slot, hun kansen onverhoopt niet pakken? Dan ligt gemekker over ‘discriminatie’ op de loer, maar daar prikken we dan moeiteloos doorheen. Wanneer iemand noodzakelijke vaardigheden mist, is er geen sprake van ‘discriminatie’ maar van een gerechtvaardigde voorkeur voor iemand die beter is.

Eigen werklozen eerst
Polen, Roemenen en Bulgaren bewijzen dagelijks dat er in Nederland voldoende werk is. Toch zitten onze kaartenbakken bij de sociale dienst nog vol. De kans om die kaartenbakken leeg te krijgen hebben de andere politieke partijen glansrijk voorbij laten gaan. Toen bleek dat niemand tomaten wilde gaan plukken, hebben ze de handdoek in de ring gegooid.

GLP gaat de kaartenbakken leegschudden. En GLP gaat ervoor zorgen dat onze kinderen goed opgeleid worden zodat ze het werk dat er ligt op kunnen pakken.

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een uitkering
Om sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te houden, pleiten we verder voor een fikse drempel van tien jaar werken. Pas daarna ontstaat er, wat ons betreft, voor de immigrant het recht op uitkeringen en andere voorzieningen. Verliest de immigrant zijn of haar werk? Dan is terugkeer voor iedereen de beste optie en vragen we bij dat traject medewerking van de opvangcentra. We willen Oost-Europeanen niet met een paar honderd man samen in Polenflats huisvesten. Dat is geen integratie! Zelfs al verblijven mensen hier maar voor vijf jaar, dan nog willen we dat Oost-Europeanen zich vanaf dag 1 een beetje Nederlander voelen. Want hoe hard iedereen ook roept dat ze teruggaan: over 15 jaar kunnen we alleen nog maar terugblikken. En dan willen we niet constateren dat we dezelfde fouten hebben gemaakt als in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 met onze vorige arbeidsmigranten.

Problemen voorkomen
Eén van de dingen die GLP onderscheidt van de rest, is het durven benoemen van problemen, ongeacht kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, voorkomen we problemen. Doelgroepenbeleid is daarbij noodzakelijk. De achtergrond van de problematiek die speelt bij de ene groep is namelijk van een hele andere aard dan bij een andere groep. Een generieke aanpak werkt dan niet, wel maatwerk voor de desbetreffende doelgroep. Zo’n aanpak blijkt effectief om overlast en problemen te voorkomen. GLP kiest voor problemen oplossen en niet voor wegkijken omdat sommige problemen nu eenmaal ongemakkelijk aanvoelen. Ook willen wij weer een Meldpunt Radicalisering om problemen op dat vlak onmiddellijk te kunnen aanpakken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/integratie-en-diversiteit/