Terug naar Verkiezingsprogramma

Luuk & Lotte

ddHallo wij zijn Luuk en Lotte en wonen in Almere. Wij zullen wat vertellen over enkele standpunten van GLP.

 

 

 

 

 

Luuk en Lotte per thema:

Wat kan er gedaan worden tegen: Oplossing GLP:
1. Vertraging bij vergunningen Efficiëntie en effectiviteit
2. Gedogen Handhaven
3. Criminaliteit Veiligheid
4. Overlast in uw wijk Blauw op straat
5. Hokjespolitiek Afgestemde zorg
6. Straatschoffies Goede communicatie
7. Multinationals Aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat
8. Gemeentelijke regeldruk Organisatie en ontwikkeling
9. Lastenverzwaring burgers Efficiënt omgaan met belastinggeld
10. Geldverslindende projecten Goed leefklimaat

dd1

 

 

 

GLP vindt dat de dienstverlening door het gemeentelijk (ambtenaren)apparaat aan de burgers zo effectief en efficiënt mogelijk dient te geschieden. De gemeente mag geen vertragende factor zijn bij het aanvragen van vergunningen etc.

 

dd2

 

 

GLP vindt dat er een streng handhavingsbeleid gevoerd dient te worden. Er dient direct en consequent opgetreden te worden tegen overtredingen (van welke aard dan ook).

 

 

 

dd3

 

GLP streeft naar een veilige en plezierige woonomgeving, en wil deze doelstelling bereiken door het inzetten van de volgende middelen:

– Meer “blauw” op straat, hierbij wordt met name gedacht aan het inzetten van meer wijkagenten, hierdoor krijgt de burger een veiliger gevoel en de politie meer feeling in de wijken waardoor zij vaker proactief op kunnen treden.
dd4– Het ophangen van camera’s in gebieden waar vaak overlast is.
– Meer preventieve maatregelen nemen bijv. preventief fouilleren in gebieden waar veelvuldig gewelddadigheden plaatsvinden.
– Het lik op stuk beleid verder uitbreiden, zodat individuen of groepen die crimineel gedrag vertonen of voor overlast zorgen ook echt aangepakt worden. Zo nodig dient de politie deze personen of groepen projectmatig aan te pakken
– Koffieshops mogen niet binnen een straal van 500 meter van scholen of andere instellingen waar veel jeugd komt gevestigd zijn.

dd5

 

GLP is van mening dat niet alleen een specifiek doelgroepenbeleid (inclusief een probleemverkenning per doelgroep) gevoerd dient te worden, een goed contact met belangenorganisaties is dan ook van cruciaal belang. Bovendien vindt GLP dat er binnen dat beleid tevens de nodige aandacht moet zijn voor maatwerk, toegespitst op het individu. Ieder mens is immers uniek, en heeft andere behoeften maar ook andere mogelijkheden.

 

dd6

GLP vindt dat eventuele problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en aangepakt dienen te worden. Zo moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat kleine kinderen al met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen, en ouders die hun kleine kinderen tot laat in de avond op straat laten spelen moet daarop aangesproken worden door de wijkagent.

GLP vindt dat goede communicatiestructuren met de (belangenorganisaties van) de ouders van de kinderen en het maatschappelijk werk hierin een cruciale rol spelen

dd7

 

De economie is de motor van de samenleving en creëert tevens welvaart en werkgelegenheid. Teneinde onze welvaart op peil te kunnen houden moet er dus voldoende werkgelegenheid in Almere zijn. Werkgelegenheid biedt de burgers tevens meer financiële armslag , meer structuur in hun leven en bovendien meer gevoel van eigenwaarde. GLP vindt het dan ook van essentieel belang dat Almere een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat heeft. Het gaat hierbij niet alleen om grote ondernemingen, maar mede gelet op het stijgende aantal ZZP-ers, ook om kleinschalige ondernemingen.

dd8

 

 

GLP vindt tevens dat de gemeentelijke regeldruk verminderd dient te worden, de gemeente mag geen sta in de weg zijn voor allerlei (economische) ontwikkelingen.

 

dd9

 

 

Als gevolg van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen, zal de gemeenteraad in de komende raadsperiode rekening moeten houden met een kleinere bijdrage uit het Gemeentefonds. GLP vindt echter dat dit niet mag leiden tot een lastenverzwaring voor de Almeerse burgers. Het OZB-tarief mag slechts verhoogd worden met de jaarlijkse inflatiecorrectie.

 

dd10

 

 

 

Zo dit waren enkele standpunten van GLP.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/luuk-lotte/