Terug naar Verkiezingsprogramma

De 29 stellingen

De stellingen bij mijnstem.nl van GLP 

Hoe hebben wij als GLP bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de stemwijzer ingevuld.

 

1. Meer handhavers in het openbaar vervoer aanstellen
95% mee eens
Het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens spitsmomenten.
2. Cameratoezicht uitbreiden
80% mee oneens
We zijn in principe geen voorstander van extra cameratoezicht. Extra cameratoezicht is alleen zinvol in echte probleemgebieden, maar mag nooit als een oplossing van het probleem worden gezien. Slechts als een tijdelijke oplossing.
3. Openbaar vervoer voor 65-plussers gratis maken
95% mee eens
GLP wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan.
4. Meer geld vrijmaken voor het aanleggen van groen in de wijken
90% mee eens
Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft.
5. Maak een keuze. Bij woningbouw prioriteit geven aan:
90% Sociale huurwoningen
10% midden- en hoger segment woningen
Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn. Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht te kopen.
6. Met gemeentelijk geld meer bewaakte fietsenstallingen bij alle stations aanleggen
70% mee eens
Er moeten meer bewaakte fietsenstallingen komen. Vooral bij de stations, maar ook in de winkelgebieden. Bij voldoende geschikte parkeergelegenheid voor fietsen neemt het wildparkeren vanzelf af.
7. Financiële steun aan Floriade stopzetten
95% mee eens
Het is beslist nog niet te laat om de Floriade een halt toe te roepen! Het enorme kapitaal dat Almere nog in dit project moet gaan stoppen, kunnen we op heel veel andere manieren voor de stad en burgers besteden. Stop de Floriade nu het nog kan!
8. Het Floriadegebied na het evenement ontwikkelen als woonwijk
95% helemaal oneens
Als wij nu nog de Floriade kunnen stoppen, dan willen wij dat bereiken. Wij zijn voor het bouwen van een woonwijk op een andere plek, maar niet voor het prestigeproject waar menig ondernemer en burger voor moet wijken.
9. Maak een keuze. De culturele sector financieel ondersteunen:
80% minder
20% meer
Stichtingen en verenigingen die het echt niet lukt om sponsoren te vinden, willen we nog wel helpen door het verstrekken van subsidie, maar het moet niet zo zijn dat iedere vereniging of stichting meteen bij de gemeente aanklopt en om geld vraagt.
10. Inwoners financieel ondersteunen bij het duurzaam maken van hun woning
80% mee eens
GLP is groot voorstander van het verduurzamen van woningen. Almere kan veel duurzamer en GLP zal er alles aan doen, zolang het in de voordeel is van de Almeerders en hun toekomst!
11. Lege kantoren een woonbestemming geven
95% mee eens
Zeker gezien de leegstand in Almere. Op veel plekken kunnen makkelijk starters,- en studentenwoningen gebouwd worden, dus ook in lege kantoren.
12. Geen groen inruilen voor woningen
50% eens en oneens
Er zijn de afgelopen vier jaar al genoeg bomen gekapt! Wij willen er voor zorg dragen dat de wijken weer hun groene karakter terug krijgen! Groen moet alleen wijken voor iets als er anders geen plaats voor is.
13. Meer gemeentelijk geld uittrekken voor de opvang van dieren
95% mee eens
Sommige opvangcentra kunnen zich prima redden zonder subsidie. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Andere opvangcentra hebben misschien wel een bijdrage nodig en die moeten zij dan kunnen ontvangen van de gemeente.
14. Gemeentelijke belastingen verlagen
75% mee eens
GLP is net als iedere Almeerder voor verlaging van de belastingen. Wij zijn er wel voorstander van om geen geld uit te gaan geven dat we als gemeente niet hebben.
15. Inkomensondersteunende maatregelen voor meer mensen bereikbaar maken
75% mee eens
GLP vindt dat een ieder recht heeft op een woning, water, elektriciteit en voedsel.
16. Meer geld uittrekken voor schuldsanering bij jongeren
60% mee eens
GLP wil dat een ieder die schulden heeft de kans krijgt om er ook weer uit te komen. PLANgroep krijgt een half jaar de tijd van ons om orde op zaken te stellen. Schuldsanering moet wel goed en op de juiste manier gebeuren!
17. Strengere regels stellen aan de tegenprestatie van mensen met een uitkering
75% mee eens
Mensen die kunnen werken moeten ook werken. Mensen die niet kunnen werken moeten geholpen worden. GLP is een tegenstander van dat men denkt dat iemand met een uitkering alleen zijn hand hoeft op te houden zonder daar een tegenprestatie voor te leveren.
18. Meer geld uittrekken om bedrijven van buiten Almere aan te trekken
75% mee eens
GLP is voor welvaart in Almere en de ondernemer maakt daar een groot onderdeel van uit. Toch zien wij liever bedrijven uit onze eigen stad, dan alleen maar de grotere jongens die de kleinere ondernemer verjagen.
19. Hondenbelasting afschaffen
90% mee eens
De hondenbelasting kan gebruikt worden voor het creëren van meer speelplekken voor honden en het opruimen van hondenpoep. We schaffen de pot algemene middelen af. Dit houdt in dat de hondenbelasting dan ook omlaag kan of zelfs wel gratis.
20. Anoniem solliciteren invoeren bij de gemeente en haar gesubsidieerde partners
50% eens en 50% oneens
GLP is voorstander van elke plek aan de beste te geven ongeacht geloof, ras, seksuele voorkeur en leeftijd.
21. Bedrijven subsidiëren die werkervaringsplekken voor jongeren aanbieden
75% mee oneens
GLP is tegen Melkertbanen. Deze zijn van tijdelijke aard en levert de jongeren niets op.
22. Geen nieuwe moskeeën toestaan
75% mee oneens
GLP onderstreept het beschreven artikel 1 van de grondwet, dat een ieder recht heeft op vrijheid van geloof. Wel moet er overwogen worden waar we ze in Almere plaatsen.
23. Strenger optreden tegen uitkeringsfraude
100% mee eens
GLP is tegen elke vorm van fraude, dus ook uitkeringsfraude.
24. Scholen subsidiëren om aandacht te besteden aan handels-, slavernij- en migratiegeschiedenis
95% mee oneens
GLP is er voorstander van mensen kennis te laten nemen van onze geschiedenis, maar dan wel in zijn totaliteit. Wij vinden dat de gemeente scholen niet moet verplichten (waar de burger ook nog voor moet gaan betalen) tot bepaalde uitingen.
25. Inwoners de mogelijkheid geven om bij belangrijke besluiten een bindend referendum te houden
95% mee eens
GLP is voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven (zoals een raadgevend referendum) om de invloed van kiezers serieus te vergroten.
26. Schoolzwemmen met gemeentelijk geld weer invoeren
95% mee eens
GLP wil het schoolzwemmen terug, onze kinderen groeien op in een waterrijke gemeente. Daarom is de veiligheid van onze kinderen heel erg belangrijk. Naast de veiligheid is er een extra bewegingsmoment tijdens schooltijd.
27. Geen coffeeshop toestaan in Almere Buiten
75% mee eens
GLP is voorstander van het legaliseren van softdrugs (hasj en wiet). Softdrugs mag alleen in coffeeshops verhandeld worden. Verder vinden we dat coffeeshops niet in de buurt van scholen en niet midden in de centra gevestigd moeten zijn. Vandaar niet daar.
28. Met gemeentelijk geld extra ondersteunend personeel op scholen bekostigen
51% mee oneens
Scholen hebben een tekort aan leraren. Scholen waarvan de klassen te groot zijn. Waar zelfs in Almere nog zwakke scholen bestaan. Ondersteuning om dit tegen te gaan, zeggen we ja!
29. Meer geld uittrekken voor het tegengaan van discriminatie
75% mee oneens
Wij juichen de komst van multiculturele feesten naar onze gemeente toe. Mensen kunnen op dit soort feesten over elkaars culturen leren. Zo leer je je medebewoners beter begrijpen. Dit werkt beter en kost de burger geen geld.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/de-29-stellingen/