Verkiezingsprogramma

Door de tal van gesprekken die we hebben gevoerd sinds onze oprichting (2015) met diverse instanties, bedrijven en burgers van Almere hebben we gezamenlijk dit verkiezingsprogramma samengesteld. Bij dit verkiezingsprogramma zijn we uiteraard de vele burgers niet vergeten die onze vragenlijst hebben ingevuld via deze website. We blijven uiteraard in gesprek met de burger. GLP doet dat voor-, tijdens-,  en na de verkiezingen.

Benieuwd naar onze doelstellingen? Weten waar wij als partij voor staan? Je vindt het in ons uitgebreide verkiezingsprogramma of in hoofdlijnen in onze samenvatting.

  Lees ons gehele verkiezingsprogramma online

  GLP verkiezingsprogramma 2018-2022 in pdf

 

» Lees onze flyer online

» GLP verkiezingsflyer 2018-2022 in pdf

 

Waarom GLP

 • Omdat wij doen wat wij zeggen
 • Omdat wij luisteren
 • Omdat wij zichtbaar zijn
 • Omdat wij verantwoordelijkheid nemen
 • Omdat de bewoners van Almere ertoe doen
 • Omdat wij van onze stad houden

Welke woorden passen echt bij GLP:

Sociaal – Liberaal – Innovatie – Onderwijs – Zorg – Inspraak – Goed wonen – Ondernemend – Cultureel – Dieren – Duurzaam – Groen

Verkiezingsprogramma per thema en onze doelstellingen:

           

 

 

Geachte lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Groen Liberale Partij. Dit verkiezingsprogramma geldt voor de periode 2018-2022, voor de gemeente Almere. Wij zullen op 21 maart namelijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen binnen deze gemeente.
GLP is de landelijke, lokale partij die klein wil beginnen op gemeentelijk niveau. Pas als we in genoeg gemeenten meedoen en weten wat er zoal in het land speelt, zullen we aan de Tweede Kamer verkiezingen mee gaan doen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Almere en we zien hier veel zaken die verbeterd kunnen worden. Daarom vinden wij Almere een uitstekende gemeente om te beginnen.
GLP is een partij waar groene politiek en alle vormen van liberalisme samenkomen. Tevens hebben wij een aantal sociale punten die we graag willen verwezenlijken. Wij vinden namelijk dat je voor mensen die dat zelf niet kunnen, op moet komen. ‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’ is gedachtegoed waar we niet achterstaan. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leven. In dat opzicht zijn we dus zeker liberaal.
Ook is GLP een partij waar burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Samen met de burger kijken wat de mogelijkheden zijn in Almere, samen de stad mooier maken. Is dat niet een ideaal dat elke politieke partij na zou moeten streven?
Wij hebben een duidelijk idee hoe Almere er in de toekomst uit ‘moet’ komen te zien. In ons verkiezingsprogramma kunt u veel van onze standpunten lezen. Over de meest uiteenlopende zaken hebben wij ideeën die we graag gerealiseerd zouden zien. Van veiligheid tot dierenwelzijn, van vrijwilligerswerk tot duurzaamheid en van zorg tot bestuurlijke vernieuwing. En het mooiste komt nog: alle onderwerpen vinden wij even belangrijk. Wij zullen ons voor alles in gaan zetten, omdat we van mening zijn dat er op elk vlak veel kan veranderen. Het motto van ons verkiezingsprogramma is niet voor niets: ‘omdat het ook anders kan’.
We hopen dat u dit verkiezingsprogramma met plezier leest. En natuurlijk hopen we ook dat u zich kunt vinden in onze standpunten en dat u samen met ons Almere wil veranderen. Want daar draait het uiteindelijk toch om in de politiek?

Met vriendelijke groet,

Het partijbestuur GLP

 1. Voor de burger, door de burger

‘de afstand tussen burger en politiek verkleinen’

1.01    Het stadhuis is een werkplek 
Het stadhuis is een mooie werkplek, maar niet meer dan dat. In principe is de werkplek van alle raadsleden namelijk de hele stad. Daarom zullen wij stimuleren dat raadsleden meer de wijken ingaan om met bewoners te praten. Zo weten we wat er echt speelt in de stad en behouden we het contact met de burger. Politiek bedrijf je immers toch voor de burger?

1.02    De burger laten meebeslissen
De afgelopen raadsperiodes was het verscheidene keren raak. In verschillende wijken in Almere bleek ‘ineens’ dat er plannen waren om een bepaald gedeelte te bebouwen. Een goed en recent voorbeeld is de Laren in Almere Haven. Wat hier vooral opviel was dat burgers te laat ingelicht werden, informatie vaak niet makkelijk bereikbaar was en dat er met de inspraak van de burgers te weinig werd gedaan. Onnodig en ongewenst! Voorbeelden als bomen in Kruidenwijk of onaangekondigde spoedwoningen voor statushouders. Deze manier van doen draagt niet bepaald bij aan het vertrouwen in de lokale politiek en dat is een zeer ongewenste ontwikkeling. Door de burger actief te laten meedenken en meebeslissen ontstaat er een breder draagvlak en zullen meer mensen tevreden blijven over hun leefomgeving.

Hoe ziet GLP het voor zich?
Bestemmingsplannen en andere informatie over de eigen wijk moet dichter bij huis komen te liggen ter inzage. Ook moet de burger goed weten hoe hij bezwaar aan kan tekenen. En om nog een stap verder te gaan: wij willen burgerparticipatie een structureel onderdeel maken van het beleidsproces.

De volgende zaken zijn erg belangrijk bij burgerparticipatie:

 1. De gemeente moet de burger veel duidelijker informeren over haar beleidsplannen
 2. Hierna moet de burger een inspraakmogelijkheid krijgen. In een uitzonderlijk geval kan de gemeente van inspraakmogelijkheden afzien, maar dan moet zij de burger wel de reden hiervan vertellen.
 3. Daarna moet er echt wat met de inspraak van de burgers worden gedaan. Dit betekent niet dat de gemeente automatisch alle verzoeken moet inwilligen, maar wel dat de verzoeken serieus moeten worden overwogen. Het moet dus niet alleen bij mooie woorden blijven. Zoethoudertjes hebben we genoeg gehad!

1.03    Debatcultuur in de stad versterken
Een andere manier om de bewoners van de stad betrokken te laten zijn is door het organiseren van debatavonden. Dit hoeft niet alleen te gaan over onderwerpen waar de burger direct mee te maken heeft, maar kan ook gebruikt worden om het blikveld van de burger te verbreden. Nederland staat niet echt bekend om zijn debatcultuur en wat ons betreft kan dit best wat verbeteren. Wij zullen ons daarom in de komende raadsperiode hard maken voor het versterken van de debatcultuur in Almere.

 1. Veiligheid

‘de stad een veilige haven maken voor iedereen’

2.01    Meer handhavers op straat 
Sinds de Politiewet 2012 hebben we geen lokale politie meer, maar een nationale. Hierdoor is het een en ander veranderd. De burgemeester mag binnen deze nieuwe structuur bepalen hoeveel politieagenten er komen te werken in een stad. Aangezien de Groen Liberale partij is voor meer blauw op straat, zullen wij de burgemeester aansporen om meer agenten aan te vragen voor Almere.

2.02    Aangiften moeten altijd serieus genomen worden
De politie moet aangiften altijd serieus nemen en ze allemaal opnemen. Om het proces van aangifte doen makkelijker te maken, moet één van de politiebureaus altijd -dus ook ’s nachts- open zijn. Het is belangrijk dat burgers altijd ergens terechtkunnen. Ook moet het makkelijker worden voor de agenten om aangiften te verwerken. Op die manier kunnen zij meer tijd op straat aanwezig zijn. Verder zijn we in principe geen voorstander van extra cameratoezicht. Extra cameratoezicht is alleen zinvol in echte probleemgebieden, maar mag nooit als een oplossing van het probleem worden gezien. Slechts als een tijdelijke oplossing.

2.03    Veel problemen, veel oplossingen… 
Voor de verschillende vormen van geweld moeten gepaste oplossingen komen:

Huiselijk geweld
Hiervoor is een goede samenwerking onontbeerlijk tussen de verschillende organisaties die op huisbezoek gaan bij ‘probleemgezinnen’. Deze organisaties moeten goed weten hoe ze de symptomen van huiselijk geweld kunnen herkennen, zowel tegen mensen als tegen dieren.

Hangjongeren
De belangrijkste vraag in deze is waarschijnlijk: waarom hangen deze jongeren rond en waardoor veroorzaken ze overlast? Vaak is de reden hiervan dat ze geen eigen hangplek hebben. Een andere reden kan zijn dat ze (tijdelijk) geen werk hebben. Wij willen graag dat de oorzaken aangepakt worden.  Alleen symptoombestrijding is geen oplossing. GLP wil zoeken naar duurzame oplossingen.

Overvallen
In overleg met winkeliersverenigingen en winkeliers willen wij graag dat er genoeg aan beveiliging van de winkels wordt gedaan. In het verleden zijn er vaker inbraakgolven geweest en deze moeten we voorkomen.

Inbraken
Helaas is het aantal inbraken in Almere groot. In 2013 was er zelfs maar één gemeente waar meer inbraken zijn gepleegd. Het aantal daalt, maar er is nog genoeg werk te verrichten! GLP wil meer inbraken tegengaan door alle woningen in Almere te voorzien van extra sloten en van een -eventueel vernieuwd- politiekeurmerk veilig wonen. Hierdoor zal de kans op inbraken aanzienlijk afnemen. Door dit project in heel Almere te laten plaatsvinden, hoeft het niet gigantisch duur te worden. In andere steden is een soortgelijk project een succes gebleken. Ook zal het de politie veel werk uit handen nemen, doordat zij zich minder met inbraken bezig hoeven te houden. Deze tijd kunnen zij besteden aan andere zaken.

Politie
Administratieve taken zoveel mogelijk uit handen nemen, zodat de opgeleide agenten hun tijd kunnen besteden aan het opsporen van misdaden en zich op straat kunnen begeven.

Huisjesmelkers 
Dit zullen we niet tolereren. De huisjesmelkers zijn de baas en huurders hebben geen poot om op te staan. We moeten de huisjesmelkers een halt toeroepen en de huurders beschermen.

Asowoningen 
Of we aso’s nu midden in de stad plaatsen of aan de rand, het principe blijft hetzelfde: we tolereren iets dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden. GLP heeft de voorkeur voor effectief, duurzaam beleid ten opzichte van asociale huishoudens.

Cybercriminaliteit 
Cybercriminaliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook de overheid krijgt hiermee te maken. Mensen met specialistische kennis zijn nodig om cybercriminaliteit zoveel mogelijk te bestrijden.

Softdrugs
GLP is voorstander van het legaliseren van softdrugs (hasj en wiet). Softdrugs mag alleen in coffeeshops verhandeld worden. Verder vinden we dat coffeeshops niet in de buurt van scholen en niet midden in de centra gevestigd moeten zijn. Tevens ziet GLP graag dat de gemeente Almere zich gaat inzetten om gereguleerde wiet te gaan telen.

De dader betaalt 
We willen een streng lik-op-stuk beleid hanteren. Ook moeten daders altijd de volledige kosten terugbetalen. Schoonmaakkosten en kosten van vernielingen en diefstallen worden -als het aan ons ligt- dus verhaald op de daders. (Samenwerking met SODA – Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling – www.so-da.nl)

Buurtappgroepen
Wij stimuleren de buurtappgroepen en vinden dat men er nog meer gebruik van kan maken met alles wat te maken heeft met een leefbare omgeving. Ook zullen we de politie erop wijzen vaker gebruik te maken van een buurtappgroep.

Meer aandacht voor slachtoffers
Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat die aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want ook slachtoffers hebben vaak hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

Steviger aanpak blijft nodig
GLP wil burenterreur nog harder en consequenter bestrijden. Preventief fouilleren waar nodig uitbreiden. Woningovervallers keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan ouderen. Want elke oudere die we mogelijke ellende kunnen besparen, is er één!

Maximale inzet van nieuwe middelen 
GLP wil bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun wijk. Daarnaast zijn er vaak kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze en soortgelijke initiatieven ondersteunt GLP maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen jongeren van het criminele pad af door ze op een goede manier in de kraag te grijpen. Zo hoort het. De reclassering moet er voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten vaak bedroevend. Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Politie als gezaghebbend rustpunt
Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels af te wijken. GLP wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Almeerder moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.  

Druk uitoefenen voor hogere straffen
Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons best doen, maar worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!

Doorpakken, consequent doorpakken
GLP maakt keuzes die in Nederland (niet internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden gekwalificeerd. Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen dat voor de goedwillende Almeerder. Dus? Meer ruimte om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politie-inzet op criminele hotspots. Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer prioriteit voor de patseraanpak: want als je nog nooit hebt gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat uit te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden. Vaker snelrecht en gebiedsverboden voor hooligans en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve honden. Een veel hardere aanpak van wapengeweld, onder meer via thuiscontroles bij veelplegers. Speciale teams om zakkenrollen een halt toe te roepen. Zero-tolerance jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere ondersteuning door politie, BOA’s en van soms minder ervaren beveiligers. Maar ook: betere afspraken maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik terug te dringen. En, tot slot, invoering van Megans Law: de straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel komt wonen.

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn
Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

2.04    BOA’s 
Naast het opschroeven van het aantal agenten, is het een goede overweging om ook meer BOA’s (handhavers) in te zetten bij de ‘lichtere taken’ van de politieagenten. Op deze manier kunnen agenten de actieve en zwaardere taken uitvoeren.

Een voorbeeld is het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens spitsmomenten.

 1. Zorg

‘zorg kan efficiënter en klantgerichter’

3.01    Goede zorg is van iedereen!
Net als veiligheid is zorg een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Iedereen wordt op een zekere dag oud of -helaas- ziek. Als je daarbij bedenkt dat onze gezondheid minstens even belangrijk is voor ons welbevinden als een veilige leefomgeving, dan is het logisch dat we hier veel tijd en moeite in steken. Het is belangrijk om te inventariseren hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Zowel voor jong als oud en voor rijk en arm. Als we dit niet doen en we lukraak gaan bezuinigen op dit belangrijke gebied, dan zullen we daar allemaal de nadelen van ondervinden na verloop van tijd.

Hoe de zorg te verbeteren? 
Er moet zo efficiënt mogelijk te werk worden gegaan. Ook moet worden nagegaan of alle bestaande managementlagen wel echt nodig zijn. Wij zijn niet principieel tegen managers in de zorg, want juist zij kunnen een meer efficiënte aanpak aanwakkeren. Wel zijn we tegen overbodige managers en vinden we dat zij moeten vertrekken. Hierdoor kunnen we kosten besparen en tevens de zelfstandigheid van werknemers stimuleren.

3.02    Bij jeugdzorg belang van kind vooropstellen
In 2015 werd jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Wij willen dat dit op een goede manier gebeurt en dat het belang van het kind voorop staat. Ook moeten de misstanden die er nu nog zijn, worden aangepakt en moeten organisaties beter samen gaan werken.

GLP wil daarom geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis: hulp bij de opvoeding, het stellen van regels en zorgen dat het huishouden op orde is. Dat vraagt om professionals die niet bang zijn om kordaat op te treden als dat nodig is en waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

Ons nationaal programma vermeld dat wij het beter vinden als het al geld voor Jeugdzorg verdeelt wordt door het ministerie voor Volksgezondheid tussen de gemeenten. Dit biedt duidelijkheid bij inkoop ervan.

Verder zijn wij tegen een stop van opnames als het geld voor jeugdzorg al op is en korten dat niet op volgend jaar. Wij zijn voor een gezonde boekhouding, maar als de gemeente steken laat vallen en er zijn meer gevallen van opnames, dan laten wij jongeren niet in ongezonde situaties achter, omdat het bestemde potje op is.

3.03    WMO beleid aanzienlijk verbeteren 
De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is belangrijk voor veel Almeerders. Zij die extra ondersteuning nodig hebben van het Rijk, moeten erop kunnen vertrouwen dat de WMO goed geregeld is. Op dit moment loopt dit niet erg soepel in Almere. GLP wil dat het toekennen van wmo-aanvragen beter gaat verlopen in onze gemeente. Wij vinden dat mensen niet uit hoeven te wijken naar doktoren in andere gemeenten, omdat het daar beter geregeld is. Ook willen wij dat de WMO aanvragen niet alleen digitaal kunnen worden gedaan, maar ook schriftelijk. Daarnaast willen wij dat de WMO middelen zoveel mogelijk hergebruikt worden en dat er maatwerk wordt verricht. Alle regels en de hele WMO procedure moeten onder de loep worden genomen en zo snel mogelijk verbeterd worden.

3.04    Zorggroep Almere dient concurrentie te krijgen 
In 5.03 leggen wij u uit dat wij tegen monopolies zijn en waarom. Zorggroep Almere dient een concurrent te krijgen bij het aanbieden van zorg. Gezien zij de enige zorgaanbieder zijn die werkt binnen het wijkteam.

3.05    Reorganisatie wijkteams 
De wijkteams zijn vaak onvolledig aanwezig, proberen samen te werken vanuit verschillende disciplines en belangen, waardoor het handelen voor de burger langzaam verloopt. Het doorpakken bij ondersteunings- en/of hulpvragen blijft achterwege. Door een reorganisatie van de wijkteams kunnen de vragen sneller opgepakt worden en adequater gehandeld worden. Zodat er ook beter wordt samengewerkt tussen de hulpbehoevende, de mantelzorger en het wijkteam.

3.06    Gezamenlijke woonunits
Het gaat om eigentijdse units, die ook ingezet worden bij moder- nisering/renovatie van zorginstellingen als verpleeghuizen. Door deze units gaan wij de verkwisting van de belastingbetaler tegemoet komen, doordat in deze units alle voorzieningen aanwezig zijn. Denk hierbij aan een traplift en wonen zonder drempels. Verder willen wij dat deze units worden voorzien van een huisartsenpost en een huishoudelijke hulpdienst.  Ook zullen deze units voorzien zijn van een activiteitencentrum en een ontmoetingsruimte. Een ieder blijft geheel opzich zelf wonen en behoudt zijn eigen voordeur. Deze units moeten in elke wijk van Almere geplaatst worden. Door deze units gaan we de vereenzaming van ouderen tegen en bieden ze een veilige plek om te wonen. Een ieder die nu nog woont in een WMO-woning kan daar gerust blijven. We willen twee soorten units namelijk voor jongeren en voor de ouderen.

3.07  Menselijke maat
GLP vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan. Daarom ook is GLP voorstander van de zogenaamde decentralisaties die de mogelijkheid bieden om zorg eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de iPad.

GLP wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en hulpverlener door deze zo min mogelijk te belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers. Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden.

Bij de onafhankelijke cliëntenondersteuning die nu gedaan wordt door MEE vinden wij dat de aanbieder nu behoort te liggen bij verschillende organisaties. Een ervaringsdeskundige hoeft niet op de hoogte te zijn van de aandoeningen van de hulpvrager en wij vinden het meer van belang dat de wensen van de betrokkende altijd voorop blijven staan en dat die mensen altijd uit vrijwilligers bestaan.Dit om belangenverstrengelingen tegen te gaan.

3.08  Niet onnodig pamperen
Dus we gaan geen geld meer steken in welzijnsorganisaties die spelletjes, buurtbarbecues en zogenaamde cursussen “zelfstandig ondernemerschap” bedenken. Al deze activiteiten kunnen en worden ook door mensen zelf georganiseerd. Een traject voor persoonlijke ontwikkeling is niet nodig als je zonder meer aan het werk kunt. Welzijnswerk moet de grootste problemen helpen oplossen, zodat mensen hun leven weer op de rails krijgen en aan het werk kunnen. Want werk biedt naast inkomen ook zelfrespect en een sociaal netwerk.

3.09  Vertrouwen van ouderen terugwinnen
GLP gaat het vertrouwen van de oudere Almeerder terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd hebben, te waarderen in plaats van te schofferen. U bent misschien wel  gepensioneerd, maar volgens ons zeker niet uitgerangeerd! GLP wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan, wat ons betreft wordt dit dus ook gratis!

GLP zal niet rusten voordat senioren weer veilig de straat over kunnen en in een schoon Almere wonen. De aanpak van eenzaamheid en verwaarlozing krijgt onze allerhoogste prioriteit. Ouderenmishandeling en misbruik, zoals het plunderen van bankrekeningen, moet voorkomen en zwaar bestraft worden.

3.10    GGZ
Bij GGZ moeten de wachtlijsten korter voor zowel de basis- als de specialistische zorg. Verder moeten wij onze rol als centrumgemeente serieuzer nemen, door onze voorzieningen niet op minimaal niveau te behouden. Wij zullen er op moeten toezien dat de GGZ in zijn geheel wordt verbeterd.

3.11    Keuze patiënt voorop
GLP wil af van de 6 profielen die men bedacht heeft om mensen in hun hulpvraag te voorzien. Wij vinden dat alles rondom de zorgprofielen met betrekking tot de aanbestedingen de komende jaren dan alleen gegund zal worden door de grotere aanbieders die een heel pakket aan zorg moeten/kunnen aanbieden, waardoor de vrijheid van keuze van de cliënt niet meer meetelt.

3.12    Zorg voor de mantelzorg
Er moet meer aandacht en zorg komen voor de mantelzorger. We moeten ervoor zorgen dat de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast. We willen dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op de samenwerking tussen formele en informele zorg, het ontlasten (met maatwerk) van mantelzorgers., geld besteden aan de mensen zelf en niet aan een nieuw mantelzorgplein op internet, waarin je bijv. als mantelzorger gebruik kan maken van een korting op de sportschool. Een mantelzorger heeft oprechte aandacht nodig en zo nodig iemand naast diegene, die hem/haar ontlast van zorgplannen, indicaties e.d. Overigens de kortingsbonnen voor mantelzorgers stoppen, wegens “budgetaire redenen”. We willen hiermee de mantelzorger voorzien van bijv. cursussen die nodig zijn bij het uitvoeren van de mantelzorg. Zo ontlast je uiteindelijk iedereen.

3.13    Zorg is er voor een ieder
We staan achter de collectieve zorgverzekering, maar we vinden ook dat mensen die in “verborgen” armoede leven (bijv. een van de ouderen werkt nog, maar de schulden zijn dermate hoog, dat het gezin nauwelijks kan leven) tevens recht hebben op deze zorgverzekering. Wel zullen we elk jaar opnieuw moeten onderhandelen met een zorgaanbieder om toch elke keer weer de beste zorg te krijgen voor een acceptabel bedrag.

 1. Onderwijs

‘onderwijs op maat voor iedereen’

4.01    Almere is nog niet klaar voor een universiteit 
Wij gaan niet inzetten op het oprichten of binnenhalen van een geaccrediteerde universiteit. Wij vinden het momenteel belangrijker dat het huidige aanbod van scholen en opleidingen klaar zijn met het invoeren van de nieuwe keuzedelen/vakken, aansluiting op de lokale markt en dat de voorzieningen voor leerlingen plus studenten voldoende zijn. Studentenhuisvesting is immers nog steeds een actueel agendapunt.

4.02    Geen zwakke scholen meer 
Het niveau van onderwijs moet omhoog in onze gemeente. Dit geldt natuurlijk voor alle scholen: lagere, middelbare, mbo, hbo en universiteit. De afgelopen raadsperiode zijn een aantal scholen al in kwaliteit gestegen, maar toch krijgen veel scholen nog steeds niet het label ‘goed’. In de raadsperiode 2018-2022 moet hier extra aandacht naartoe gaan. GLP wil het niveau van onderwijs zo hoog mogelijk krijgen.

4.03    Werkloze leraren voor de klas
Een manier om leerlingen meer kansen te geven om de lesstof echt te begrijpen is door te streven naar kleinere klassen. GLP heeft een nieuwe manier gevonden om dit ideaal te bereiken. Wij willen namelijk werkloze leraren als ‘aanvullende docent’ voor de klas laten staan, natuurlijk met behoud van uitkering. Voor alle partijen zitten hier voordelen aan. De leraren krijgen op deze manier bijvoorbeeld geen gat in hun cv. Voor de leerlingen houdt het in dat een klas van 30 leerlingen (fictief gesteld) kan worden opgedeeld in twee klassen van 15. Bij de opdeling kan er worden gekeken naar de verschillende niveaus van de leerlingen. Zo kunnen de ‘zwakkere’ leerlingen de extra aandacht krijgen waar ze naar verlangen en kunnen hun prestaties toenemen. Natuurlijk zal de wethouder van onderwijs specifiek toezicht houden op de kwaliteit van dit onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat er op deze manier geen ouders voor de klas hoeven te staan of leerlingen naar huis hoeven te worden gestuurd in geval van ziekte van de leraar.

4.04    Kennismakingsdagen organiseren
Ergens in maart/april kan er door scholen in Almere een ‘kennismakingsdag’ georganiseerd worden. Het mooiste zou het zijn als alle scholen dit gezamenlijk op één locatie doen. Hier kunnen zij zich die dag presenteren. Ook woningbouwcorporaties die studentenhuisvesting aanbieden kunnen hierbij aanwezig zijn. Tevens kunnen we er horecaondernemers bij betrekken. Voor ouders en leerlingen is het voordeel van een kennismakingsdag dat ze in een keer een goed overzicht hebben van de mogelijkheden in Almere. Het is de bedoeling dat de organisatie van de kennismakingsdag elk jaar door een andere school wordt gedaan.

4.05    Meer natuureducatie: schooltuinen
We zullen het niet verplichten, maar willen het wel erg graag stimuleren: schooltuinen bij scholen. Niet alleen is het leuk voor kinderen om ook wat praktijklessen te volgen, maar ze leren er ook veel van op het gebied van voedsel, gezondheid en natuur. Een moestuin kan bovendien een extra dimensie geven aan het biologie-onderwijs of vakken als mens&natuur.

4.06    Meer alternatieven voor de maatschappelijke stage
Enkele scholen in Almere hebben na het afschaffen van de maatschappelijke stage (die een kort leven was geschonken) een soortgelijke variant aangehouden. Dat vinden wij prachtig! De lokale gemeenschap krijgt iets van een leerling en de leerling doet ervaring op. Deze ervaring kan richting geven bij de leerling bij het kiezen van een juiste vervolgkeuze binnen het onderwijs en/of dat de leerling een gevoel meemaakt van dankbaarheid. Dat willen wij graag meer zien.

4.07    Schoolzwemmen moet terug
GLP wil het schoolzwemmen terug, onze kinderen groeien op in een waterrijke gemeente. Daarom is de veiligheid van onze kinderen heel erg belangrijk. Naast de veiligheid is er een extra bewegingsmoment tijdens schooltijd. GLP wenst hiervoor gebruik te maken van niet recreatiebaden maar uitsluitend lesbaden.

Economie

‘zuinig aan met het geld van de burger’

5.01    Een sluitende begroting 
Hiermee bedoelen we dat er niet meer geld mag worden uitgegeven, dan er binnenkomt. Dit houdt dus in dat de gemeente Almere goed moet kijken waar het geld aan uitgegeven wordt.

5.02    Minder subsidie, meer sponsoring 
Stichtingen en verenigingen in Almere moeten veel meer de eigen broek ophouden. Er is in de loop van de tijd in Nederland een klimaat ontstaan van handje ophouden. Volgens ons kan dit best anders. Stichtingen en verenigingen die het echt niet lukt om sponsoren te vinden, willen we nog wel helpen door het verstrekken van subsidie, maar het moet niet zo zijn dat iedere vereniging of stichting meteen bij de gemeente aanklopt en om geld vraagt. Vooral stichtingen en verenigingen met een educatief doel, zullen we hierbij niet vergeten. Natuurlijk zullen we niet direct alle subsidie stopzetten. Dit zal gefaseerd moeten gebeuren. Ook willen we de geldstromen naar stichtingen en verenigingen in het algemeen makkelijker maken. Dit is zowel voor ons als voor de stichtingen en verenigingen een stuk makkelijker en overzichtelijker.

5.03    Monopolies tot een minimum beperken
Er zijn redenen genoeg om tegen een monopolie te zijn. De belangrijkste is echter deze: de klant heeft geen keus en de prijs wordt bepaald door slechts één producent. Dit is een ongewenste situatie, want de prijs kan op deze manier erg hoog worden. Concurrentie zorgt vaak voor een betere prijs. Hier kan de consument weer van profiteren. Om die reden zullen wij monopolies binnen onze stadsgrenzen zoveel mogelijk tegengaan en vermijden.

Een voorbeeld hiervan is de NUON met stadsverwarming. Zij zijn enige aanbieder en dat leidt tot hogere prijzen en minder klantgerichtheid.

5.04    Er staat een pot met goud aan het eind van de regenboog 
En die pot heet ‘algemene middelen’. Deze pot maakt het erg moeilijk voor de burger om inzicht te krijgen in de bestedingen van de gemeente. Daarom stellen wij voor om de pot algemene middelen af te schaffen en de inkomsten en uitgaven van de gemeente overzichtelijk te maken voor iedereen.

5.05    Stoppen of omvormen van de EDBA 
Het Economic Development Board Almere heeft zijn kansen en financiële middelen gehad, maar het heeft te weinig opgeleverd. De 100.000 banen in 2030 lijkt vooralsnog een droom, als wij het huidige aantal erbij zouden pakken. De huidige vorm van het EDBA brengt te weinig op, qua werkgelegenheid of het opleveren van inkomsten.

Een andere vorm zou kunnen zijn dat ondernemerschap gepromoot en gefaciliteerd word bij lokale opleidingen. Denk daarbij aan o.a. wedstrijden op het Aeres waarbij één of enkele uitvindingen een startkapitaal ontvangen met de voorwaarde om het in Almere op te zetten. Dit kunnen o.a. projecten waar de woningbouw of lokale waterschappen baat bij hebben. Kortom, overweegbare opties genoeg.

 1. Democratie, openbaarheid van bestuur en overheidsbeleid

‘streven naar een transparant stadsbestuur’

6.01    Alles binnen handbereik in de wijk
Om de veiligheid, leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren in Almere, willen wij gaan werken met wijkcentra in alle buurten van Almere. De huidige buurtcentra in de verschillende wijken kunnen hiervoor gebruikt worden. De wijkcentra zullen vaak open zijn en voor iedereen toegankelijk.

Er zijn allerlei zaken die hier plaats kunnen vinden:

 1. De wijkagent kan hier spreekuren houden.
 2. Er kan een jeugdhonk komen met jeugdwerkers. Zij kunnen zorgen voor ontspanning voor de jongeren en bovendien jongeren op weg helpen die moeite hebben om een baan te vinden.
 3. Een bejaardensoos zodat ouderen ongestoord een kaartje kunnen leggen.
 4. Medewerkers van schuldhulpverlening kunnen hier plaatsnemen en spreekuren houden.
 5. Woningbouwcorporaties en de gebiedsmanager kunnen hier spreekuren houden.
 6. Het kan een broedplaats worden voor bewonersinitiatieven.
 7. Bewoners kunnen er voor een klein bedrag ontbijten en dineren.
 8. Er kan een afdeling van het werkplein komen. Tevens kunnen zij hier vacatures ophangen.
 9. Faciliteren van initiatieven die de gezondheid bevorderen en om de Nederlandse taal te leren.
 10. Bewoners kunnen bestemmingsplannen hier inzien en eventueel petities tekenen.
 11. Er kan eventueel een kinderdagverblijf komen voor kinderen van minima.

6.02    Weg met de politieke markt (of eigenlijk de carrousel)! 
Een tijd geleden heeft Almere de politieke markt ingevoerd om de burger meer bij de politiek te betrekken. Dit model verving het oude model dat nog steeds in andere gemeenten gebruikt wordt met commissies en raadsvergaderingen. GLP vindt de politieke markt ondemocratisch. Het presidium heeft teveel macht, na een handtekeningenactie mag de burger hopen dat hij antwoord krijgt op zijn vragen en de verantwoordelijke wethouder zit daar niet altijd bij. De burger mag eigenlijk alleen luisteren en geen vragen stellen. Ook is al vaak gebleken dat bewoners niet weten wat er in hun eigen wijk gaat gebeuren op het gebied van bebouwing. De bestemmingsplannen kunnen wel worden ingezien, maar vaak komt men daar veel te laat achter. Dit kan best anders!

GLP komt daarom met een drastische verbetering ten opzichte van de huidige politieke markt. Wij willen dat het volgende gaat veranderen:

 1. De Raad zal niet meer elke donderdag vergaderen, maar nog slechts een keer per twee weken.
 2. Naast de algemene Raadsvergadering zullen de raadsleden verdeeld worden over 4 verschillende commissies. Deze commissies zijn vergelijkbaar met de commissies in de rest van Nederland. (Een voorbeeld van een commissie is die van ‘leefomgeving’)
 3. Voordat de Algemene Raadsvergadering in de Raadzaal zal plaatsvinden, zullen er eerst vergaderingen plaatsvinden per kerngebied. Almere bestaat uit de volgende kerngebieden: Haven, Hout (om organisatorische redenen zal Hout bij Haven worden gevoegd), Stad, Buiten, Poort en Pampus (om organisatorische redenen zal Pampus bij Stad gevoegd worden). Hier zal allereerst de betreffende commissie bij aanwezig zijn. Tevens kunnen bewoners die met de kwestie te maken hebben een of twee personen uitkiezen die namens hen mee mogen praten met de raadsleden. Zij krijgen dus niet een paar minuten om hun verhaaltje te doen, zoals nu vaak het geval is, maar zij mogen de hele commissievergadering meediscussiëren. De uiteindelijke besluitvorming vind later plaats in de Raadzaal.
 4. Na elke commissievergadering is er tijd voor insprekers. Iedereen moet zich van tevoren aanmelden bij de griffier of in het wijkcentrum en krijgt dan 3 minuten om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Wanneer het een nieuw onderwerp betreft, zullen er twee raadsleden worden aangewezen die zich met dit onderwerp gaan bezighouden.

Door deze manier van werken zullen wij ervoor zorgen dat bewoners gehoord  worden en mee kunnen praten over kwesties die hen aangaan.

6.03    De burger mag weten waar zijn geld aan besteed wordt 
Wij streven naar volledige openbaarheid van financiën van de gemeente. Volgens ons hebben de burgers daar recht op, omdat het per slot van rekening om hun geld gaat.

6.04    Alle wethouders en ambtenaren komen uit Almere 
Tevens vinden wij dat wethouders en ambtenaren die in Almere komen werken, op korte termijn ook in Almere moeten komen wonen. Niet alleen zal dit de kosten omlaag brengen, maar het zal ook de betrokkenheid bij de stad vergroten. Wethouders en ambtenaren die in de stad zelf wonen, weten veel beter wat er speelt in de stad en tegen welke problemen bewoners aanlopen.

6.05    Wij gaan Utrecht achterna… 
Want wij willen ook een gekozen burgemeester in Almere. De eerste gekozen burgemeester zal daarna de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen volmaken. Dat betekent dus ook een korter termijn voor een burgemeester. Vanaf 2022 willen wij dat de burgemeester tegelijkertijd met de rest van de raadsleden gekozen worden. Iedereen mag overigens solliciteren naar de post van burgemeester. Dat gebeurde afgelopen ‘sollicitatieronde’ niet. Wij willen graag dat een ieder een eerlijke kans krijgt! Tevens is GLP een groot voorstander voor een bindend en een raadgevend referendum.

6.06    Minder fractie-assistenten
Iedere partij heeft op dit moment twee fractie-assistenten. Wij vinden dat dat gerust kan met één.

6.07    Snijden in eigen vlees (letterlijk en figuurlijk)
We zullen zelfs nog meer in eigen vlees gaan snijden. Het eten voorafgaand aan de Raad en de borrel achteraf zijn een doorn in het oog. De reden hiervan is dat de kosten ervan te hoog zijn. Sterker nog, het is geld van burgers dat uitgegeven word. Wij willen dat raadsleden gewoon voor het eten en drinken in het Stadhuis gaan betalen. Hier is de raadsvergoeding zeer geschikt voor. Ook snoepreisjes naar verre oorden behoren als het aan GLP ligt tot het verleden.

6.08    Gemeente maakt duidelijke afspraken 
De gemeente moet een sterk opdrachtgeverschap geven. Dit houdt in dat er duidelijke keuzen moeten worden gemaakt op het gebied van wensen en verlangens. Hieruit moeten prioriteiten gekozen worden. Daarna moet de gemeente moeite doen om deze wensen in vervulling te doen gaan. Hierbij moet worden uitgegaan van een realistisch budget en duidelijke afspraken, ook wat betreft de prestaties. De burger moet op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

6.09    Een toegankelijke overheid 
De overheid moet altijd goed bereikbaar zijn. Het is uit den boze dat mensen van het bekende kastje naar de muur worden gestuurd. De medewerkers van de gemeente en andere ‘gemeentelijke’ instellingen moeten hen netjes te woord staan. De burgers zijn immers wat betreft voorzieningen van hen afhankelijk. Verder zijn we niet echt blij dat de loketten in het Stadhuis verdwenen zijn. Persoonlijk contact met de burger is altijd een pré.

Naast persoonlijk contact met een medewerker van de gemeente, moet het contact an sich sneller en beter gaan met het gemeentelijke telefoonnummer. Niet alleen via de welbekende opties met een keuzemenu om vervolgens afgewimpeld worden.

6.10    Minder overheid
Wij willen minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat. Zo kunnen ze sneller te werk gaan en kost het minder.

6.11    Stoppen met onbetrouwbare partners
Almere werkt met partners, waarvan sommige gemeentes al afscheid van hebben genomen. De mensen willen dat de politiek betrouwbaar is, dus mag de politiek dat ook verwachten van de partners waar ze mee samenwerken. Partners die zeggen wat ze doen en duidelijk laten zien waar ze voor staan.  En waar duidelijk is afspraak is afspraak .

Bij een woningbouwcorporatie mag je verwachten op leefbaarheid en een onderhoudende woning. We hebben duidelijk gemerkt dat woningstichting GoedeStede zich daar niet aan houdt. Liever gezegd, als we daar nu niets tegen ondernemen, hebben we straks dezelfde achterstandswijken als in Amsterdam. Ze onderhouden de woningen niet of van tijdelijke aard, zijn telefonisch slecht bereikbaar en tevens zeer klantontvriendelijk tegenover de huurder die klaagt.

Mensen die hulpmiddelen nodig hebben zijn op dit moment afhankelijk van Welzorg. Deze organisatie heeft sinds kort een slechte naam landelijk, omdat men geen maatwerk levert. De client te lang laat wachten of zelfs helemaal niet op komt dagen. Dit gebeurt als men langs de kant staat met pech met de scootmobiel of als men een reparatie thuis nodig heeft. Dit ligt meestal niet aan de monteur, maar aan de verbinding tussen de telefoniste en de monteur. Ook is Welzorg slecht telefonisch te bereiken. Ook willen we daarom van Welzorg af. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zijn afhankelijk hiervan.

Als laatste hebben we Salders nog. Deze vervoert mindervalide, en mensen met een WMO. Ze laten mensen te lang wachten, zijn telefonisch slecht te bereiken en luisteren slecht naar de wensen van de clientéle.

Wij willen ervoor zorgen dat deze organisaties omgewisseld worden door betrouwbare partners. Bij Welzorg willen we dat de nieuwe partner zoveel mogelijk monteurs overneemt en bij GoedeStede willen we in zee gaan met een partner die wel degelijke sociale huurwoningen gaat bouwen. Wij schrappen GoedeStede uit Woningnet en ze krijgen geen nieuwe aanbestedingen. GoedeStede krijgt van ons een jaar, om de woningen met gebreken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgen de mensen die nog huren bij GoedeStede van ons compensatie om van woningbouwcorporatie te veranderen. In ieder geval wil GLP meer toezicht houden op de verschillende partners waar de gemeente mee te maken heeft.

 1. Sociale voorzieningen

iedereen komt zijn/haar plicht na, zowel burger als overheid’

7.01    Zo sociaal mogelijk, maar niet socialer dan dat 
Daarmee bedoelen we dat het eigenlijk niet sociaal is om de prikkels om te werken bij mensen weg te nemen. Ook is het niet sociaal als mensen na een periode van werkeloosheid met een gat in hun cv zitten en eigenlijk al die tijd stil zijn blijven staan. Om dit te voorkomen hebben wij het volgende bedacht:

wij willen graag dat iedereen -voor zover mogelijk- in zijn of haar eigen beroepsgroep aan het werk gaat als hij of zij werkloos is geworden. Door dit ‘maatschappelijk’ werk uit te voeren, met het behoud van uitkering, wordt voorkomen dat mensen een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Natuurlijk zal dit werk niet worden voorgezet zodra er weer werk is gevonden, tenzij iemand dit graag wil. Wij willen een gat in het cv zoveel mogelijk voorkomen en vinden het tevens voor de maatschappij belangrijk als er op verschillende plekken extra mensen bijkomen.  Wanneer je een bijstanduitkering ontvangt, betekent dit nog niet dat je geen bijdrage hoeft te leveren aan de maatschappij. Het spreekt voor zich dat er goed toezicht noodzakelijk is, want verdringing van banen op de arbeidsmarkt willen wij natuurlijk voorkomen.

7.02    Toezicht op schuldhulpverlening
Bij Plangroep / Obin wordt niet een ieder (goed) geholpen en de wachttijd is te lang. Wij geven hun een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen en een ieder te helpen die hun hulp hard nodig heeft. Mochten wij merken dat er teveel mensen door Plangroep geholpen moeten worden of onnodig onder bewind worden gesteld, wij altijd op zoek kunnen gaan, naar een partij die het ook op zich kan nemen. Die uiteraard ook vergoed wordt uit de bijzondere bijstand, zonder onder bewind gesteld te hoeven worden. Wij vinden het van belang dat een ieder niet alleen geholpen moet worden, maar waar men een binding heeft met de cliënt in plaats dat men beschouwd wordt als een nummer. Tevens moet op de website van de gemeente Almere een overzicht komen van de betere bewindvoerders uit Almere, om zo malafide bewindvoerders tegen te gaan.

Tevens willen wij inzage in de bewindvoering (die doorverwezen zijn door Plangroep), mocht het toch zo zijn, dat Plangroep het zelf niet hoef of kan doen.

Verder willen we via Plangroep van alle bewindvoerders per half jaar een overzicht ontvangen of ze alles na behoren hebben aangevraagd en hoe ze met het geld van hun clientéle zijn omgegaan. Is een bewindvoerder over de schreef gegaan, dan kunnen daar sancties op volgen.

Wij vinden dat als mensen in de schulden komen, men ook de kans moeten krijgen om hier uit te komen.

Uiteraard willen we dat er betere preventie aan de voorkant gaat plaatsvinden. Dat er signalen komt vanuit de woningbouwcorporatie en de bedrijven die gas, water en elektra leveren, wanneer men een achterstand krijgt in de betalingen. Bij een vroegsignalering kun je verdere ophoping van eventuele schulden beter tegengaan. Zo wordt voorkomen dat mensen in de armoede raken of dat hun situatie verergert.

Ook willen wij dat mensen die zich aanmelden voor Plangroep, niet meer hun verhaal openbaar moeten vertellen bij het Sociaal Domein. Hiervoor kan men gebruik maken van de aparte kamers. Een ieder heeft recht op privacy.

7.03    Schuldhulpverlening; meer aandacht voor nazorg 
De bedoeling is dat er spreekuren voor de schuldhulpverlening komen in de nieuwe wijkcentra. De drempel voor mensen om bij schuldhulpverlening aan te kloppen, moet omlaag. Ook moet het proces van schuldhulpverlening zo lang doorlopen worden, als nodig is. Zodra mensen uit de schulden zijn, moeten ze ook uit de schulden blijven. Het traject van nazorg vinden wij daarom zeer belangrijk. Dit kan aanzienlijk verbetert worden.

7.04    Voedselloket Almere wordt voedselbank
Voedselloket wordt voedselbank. Een ieder krijgt een doos met voedsel. Iedereen die met de wet Voedsel- en warenautoriteit te maken heeft is verplicht om voedsel wat anders weggegooid zou worden in te leveren bij de voedselbank. (er komen drie verschillende dozen: normaal, vegetarisch en halal, die de mensen zelf mogen samenstellen). Mensen mogen net zolang gebruik maken van de voedselbank, zolang ze nog in de schulden zitten. Tevens verplichten wij de supermarkten, dierenspeciaalzaken, etc. om voedsel wat nog net niet over datum is, af te staan aan de voedselbank.

7.05    Fraude hard aanpakken 
Fraude moet hard worden aangepakt. Dit geldt natuurlijk vooral op het gebied van uitkeringen en belastingen, omdat het hier gemeenschapsgeld betreft. Ook op andere gebieden mag fraude absoluut niet getolereerd worden.

7.06    Zo min mogelijk zwervers
Wij willen natuurlijk dat er zo min mogelijk zwervers in Almere zijn. Zowel voor deze mensen als voor Almere is het belangrijk dat er plekken zijn waar ze terecht kunnen. En eigenlijk nog belangrijker: voorkomen is beter dan genezen. Er is best nog meer mogelijk op het vlak van preventie.

7.07    Toegankelijke stad 
Almere is nog steeds niet toegankelijk genoeg voor de mindervaliden. GLP wil dat de gehele stad toegankelijk moet zijn voor een ieder.

7.08    Stadspas voor de minima
 Gezinsleden (vanaf vijf jaar) met een minimuminkomen hebben recht op een Stadspas voor o.a. de bibliotheek.

 1. Vrijwilligerswerk

‘vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleren’

8.01    Vrijwilligerswerk is belangrijk 
Meedoen in de maatschappij houdt niet op bij werken alleen. Er zijn ontzettend veel leuke en nuttige vrijwilligersbanen die nog vervuld moeten worden in Almere. Met dit vrijwilligerswerk kan een gigantische bijdrage worden geleverd aan de maatschappij en aan de leefbaarheid van de stad. Bepaalde organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Te denken valt aan de brandweer, politie, bejaardentehuizen en bijvoorbeeld de dierenambulance. Wij willen graag dat vrijwilligerswerk zoveel mogelijk wordt gestimuleerd in Almere. Samen met de vrijwilligerscentrale Almere willen wij ervoor zorgen dat er voor elke vacature een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. Er kan bijvoorbeeld elk jaar een vrijwilligersmarkt worden georganiseerd, werklozen kunnen tijdelijk als vrijwilliger aan het werk gaan en tevens kunnen de wijkcentra gebruikt worden door de vrijwilligerscentrale voor spreekuren. Ook kunnen er in de wijkcentra vacatures komen te hangen.

8.02    Vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk
Er moeten dus geen betaalde arbeidsplaatsen worden verdrongen. Een blik op de vacaturebank bij de VMCA laat je zien, dat hier eigenlijk gewoon betaalde banen in staan. Er is hier te weinig controle op. Iedereen kan vrijwillig er een vacature plaatsen.

8.03    Input van De Schoor kan minder
De Schoor levert sinds lange tijd al vele diensten binnen Almere. Sommige zaken gaan soms beter dan andere. Wij willen een overzicht van De Schoor waarin een overzicht staat van al hun activiteiten, uitgaven, doelstellingen en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen. Waar De Schoor goed scoort zal bij De Schoor blijven. Waar De Schoor minder of slecht scoort zullen we op zoek moeten gaan naar een andere partner. We willen dit juist doen om meer diversiteit aan te bieden.

 1. Wonen

een passende woning voor elke bewoner’

9.01 Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit
Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn. Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht om een woning te kopen, ten minste als zij in de stad willen blijven wonen. Dit kan opgelost worden door te zorgen voor een betere verdeling tussen huur- en koopwoningen. Voor studentenwoningen geldt hetzelfde. Nu steeds meer studenten zich in Almere inschrijven voor een studie, moet het aanbod aan woningen zeker groeien. Het is onwenselijk als studenten verplicht worden om buiten de stad te gaan wonen of nog bij hun ouders thuis moeten blijven wonen. Zeker gezien de leegstand in Almere. Op veel plekken kunnen makkelijk starters,- en studentenwoningen gebouwd worden. Overigens is het niet onze bedoeling om wijken te bouwen die volledig uit sociale huurwoningen bestaan. We willen juist dat er in alle wijken een goede verdeling is tussen huur- en koopwoningen.

Verder willen we een uitbreiding van sociale huurwoningen. Waar de grens echt ligt bij het sociaal huren. De prijzen zijn niet meer sociaal te noemen. Verder missen we in Almere de doorstroomwoningen voor gezinnen en starters. Voor starters kunnen bijvoorbeeld studio’s worden gebouwd en voor gezinnen woningen die net boven de sociale huurgrens uitkomt.

9.02    Woonlastenfonds 
Mensen die echt hulp nodig hebben bij het betalen van de huur, moeten hier hulp bij krijgen. Om die reden moet het woonlastenfonds blijven bestaan.

9.03    Geen lotingen 
Lotingen vinden wij niet eerlijk, ten minste niet als het om woningen gaat. Wij willen dat duur van inschrijving leidend is. Verder zou de volgorde van toewijzingen als volgt moeten zijn:

 1. Eerste keus: bewoners van de wijk.
 2. Tweede keus: huidige bewoners van Almere, uit alle wijken.
 3. Derde keus: Mensen die buiten Almere wonen en een economische binding hebben met de stad (bijvoorbeeld door er te werken of naar school te gaan).
 4. Vierde keus: Mensen die buiten Almere wonen en geen (economische) binding hebben met de stad.

9.04    Beter onderhoud aan woningen 
De woningbouwcorporaties hebben een aantal taken. De meterkasten en ventilatiesystemen vallen bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de corporaties. Veel meterkasten zijn echter nog erg ouderwets en duidelijk aan vervanging toe. Alleen op die manier kunnen de woningen duurzamer en veiliger worden. Ook de ventilatiesystemen moeten duurzamer worden. GLP is een partij van ‘afspraak is afspraak’ en vindt dat de woningbouwcorporaties deze  afspraken na moet komen en deze taken dus moet uitvoeren. Ook wat betreft het onderhoud van de woningen, kan het allemaal veel beter. Mankementen moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Ook moeten woningbouwcorporaties meegaan met hun tijd en zaken die aan vervanging toe zijn, tijdig vervangen. Daarom zullen wij ze aansporen om meer in de sociale huurwoningen te gaan investeren, zodat de kwaliteit en de leefbaarheid van de woningen sterk verbetert.

9.05    Toewijzingen WMO woningen 
De toewijzing van WMO woningen kan veel socialer. De gemeente weet precies wie er een WMO woning behoort te krijgen en kan daarin een sturende rol spelen. Nu gebeurt het nog te vaak dat ze aangepaste woningen terug verbouwen naar normale woningen. En dat kost de gemeente en uiteindelijk de burger dus extra geld. Ook moeten mensen met een WMO verklaring lang -lees: veel te lang- wachten voordat ze een WMO woning toegewezen krijgen en moeten ze erg veel moeite hiervoor doen. Voor veel mensen is dit niet te doen. Zeker voor mensen die erg ziek zijn en/of weinig sociale contacten hebben, is dit vaak een brug te ver. Het wordt tijd om dit asociale beleid aan te pakken!

9.06    Leegstand: zo pakken wij dat aan 
Een deel van de leegstand (en Almere staat er bekend om) van bedrijventerreinen kan opgelost worden door de panden te gebruiken voor studentenhuisvesting. De rest zal natuurlijk gewoon door bedrijven moeten worden gebruikt. Door het vestigingsklimaat van Almere drastisch te verbeteren, zullen meer bedrijven zich hier willen vestigen. Zo niet, dan zullen we actiever aan de slag moeten gaan om bedrijven naar onze gemeente te trekken om de leegstand weg te werken.

Verder zijn er vaker mooie voorbeelden van oplossingen voor leegstand, zoals opslag of ‘aquaponics’ (verbouwen van gewassen in gebouwen, ook tijdens de wintermaanden). Dit willen wij zeker stimuleren!

9.07    Huurprijs
We willen dat de sociale huurwoningen weer worden berekend via de ouderwetse puntentelling. Dit kan dus betekenen dat sommige huurwoningen drastisch in huurprijs zullen dalen. Tevens willen we dat woningcorporaties stoppen met het onnodig ophogen van de servicekosten.

9.08    OZB
Als woningbezitter betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders hoeven dat sinds 2006 niet meer. De ozb is een percentage van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. GLP wil dat voor de woningbezitter minder OZB belasting hoeft te betaling, zonder dat verdere belastingen omhoog gaan. GLP zet zich liever in voor belastingverlaging  dan om het maar te verhogen.

9.09    Ondergrondse containers
We willen dat er bij flats gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk ondergrondse containters. Dit om de aantal kliko’s tegen te gaan. Wel zal een ieder een pasje krijgen, dit om gebruik door anderen tegen te gaan.

9.10    Zwerfafval

Schoonmaakacties
Bedrijven en bewoners gaan actief gestimuleerd worden om Almere schoon te houden, lokale schoonmaakacties die door bewoners en bedrijven worden gehouden, krijgen hierbij ondersteuning van Stadsbeheer. Almeerders worden daarnaast opgeroepen vervuiling en volle vuilcontainers actief te melden via 14036. De mogelijkheden om etensresten zoals oud brood in te zamelen, worden uitgebreid. Ook wordt er jaarlijks een Keep it Clean Day georganiseerd in september waarbij ambtenaren en politiek samen met bewoners zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen.

Lespakket scholen
Om ook kinderen bewust te maken van de meerwaarde van een schoon Almere, komt er een speciaal lespakket voor Almeerse basisscholen. Met scholen in het voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt over schoonhouden van de zogenaamde snoeproutes, de weg van het winkelcentrum naar de school, die maar al te vaak bezaaid ligt met troep als kauwgomresten, snoepwikkels en blikjes energydrink. Leerlingen moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving.

Steviger aanpak vervuilers
Maar naast de aandacht voor schoonmaak en preventie komt er nu ook een steviger aanpak van vervuilers. Zo gaan de boetes omhoog en krijgen vuilrecidivisten een hogere boete die kan oplopen tot 420 euro. Er zal door BOA’s strenger en meer gecontroleerd worden op vuil op straat en op zogenaamde vuil hotspots zal vaker gesurveilleerd worden. Ook worden bedrijven in met name de fastfoodsector verantwoordelijk gehouden op het zwerfvuil afkomstig van hun klanten; in een straal van 25 meter rondom de vestiging zijn zij verantwoordelijk voor het opruimen.

 1. Infrastructuur en (openbaar) vervoer

‘de stad en wegen toegankelijk maken en houden’

10.01  Geen blauwe zones meer 
Het lijkt utopisch en dat is het ook. Wij willen namelijk af van de blauwe zones net buiten de centra. Wij vinden namelijk dat de burger al genoeg betaalt om vlakbij het centrum te wonen waar de huizenprijzen doorgaans een stuk hoger zijn.

10.02  Parkeren bij het ziekenhuis moet gratis kunnen 
Maar natuurlijk alleen voor mensen die echt gebruikmaken van het ziekenhuis. Door middel van een gratis uitrijkaart van het ziekenhuis kunnen mensen de parkeerplek zonder te betalen verlaten.

10.03  Weg met de parkeergarages in Almere Buiten (een deel ervan!)
Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel parkeergelegenheid is in Almere Buiten in de vorm van parkeergarages. Helaas wordt maar een heel klein gedeelte van deze ruimte nu door auto’s benut. Er komt dus geen geld binnen om de dure garages af te betalen. Dit geldverslindende probleem kan worden opgelost door een deel van de garages om te bouwen. Er moet een andere bestemming voor deze garages worden gezocht, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, sociale huur- of starterswoningen. Dit is ons inziens de enige manier om ze nog van enig nut te laten zijn voor de stad.

10.04  Betaald parkeren goedkoper maken 
Wij willen graag dat betaald parkeren 1 euro per uur gaat kosten voor de gehele stad. Deze kosten moeten achteraf betaald kunnen worden. Op die manier wordt het weer aantrekkelijker om hier te parkeren.

10.05  Aansluiting trein en bus
Het komt vaak voor dat de stadsbus in de avond wegrijdt, terwijl er net op dat moment een trein is aangekomen. Dit is zeer frustrerend voor de reizigers, zeker als ze daarna een halfuur moeten wachten. Bovendien zorgt de bestaande dienstregeling er niet voor dat mensen graag met het openbaar vervoer gaan, terwijl dit juist milieuvriendelijker is. Er zal dus overleg moeten komen om de aansluiting trein en bus en de dienstregeling zoveel mogelijk te verbeteren.

10.06  Een fietsvriendelijke stad 
Een fietsvriendelijke stad begint bij een bewaakte fietsenstalling onder het station. De fietsenstalling daar is namelijk heel aantrekkelijk voor fietsendieven. Wij willen graag dat mensen weer met een gerust hart hun fiets daar kunnen achterlaten. Daarnaast zijn fietspaden belangrijk. In tijden van meer economische voorspoed moet er goed gekeken worden welke fietspaden aan vernieuwing toe zijn.

10.07  Meer fietsenstallingen 
GLP vindt dat er meer fietsenstallingen mogen komen in de centra. Nu worden fietsen overal her en der maar neergezet. Tevens willen we dat als er een fiets te lang staat, dat die wordt weggehaald. (Tevens willen we ook bewaakte fietsenstallingen).

10.08  Vervoer naar Almere Zand
Wij willen Almere Zand niet alleen aantrekkelijker maken voor festivals, maar ook voor bezoekers. Dit betekent dat er zeker in het geval van festivals en evenementen zoals de Libelle Zomerweek busjes gaan rijden tussen treinstation Almere Poort en Almere Strand. Door een betere verbinding, wordt dit gebied mogelijk drukker bezocht en wordt het aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te vestigen en om er festiviteiten te organiseren.

10.09  Meer taxistandplaatsen 
Er zouden ten minste bij alle treinstations van Almere taxistandplaatsen aanwezig moeten zijn. Dit houdt ook in dat er mogelijkheden aanwezig moeten zijn om ter plaatse een taxi te bellen. Vooral voor ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, is het belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt. Zodra een plek een taxistandplaats is kan een taxicentrale er zelf voor kiezen om daar wel of niet te gaan staan met een of meer taxi’s. Wij zien ook graag dat verschillende taxicentrales zich vestigen in Almere. Van meer concurrente zijn wij namelijk altijd voorstanders. Meestal zal dit namelijk voordelen opleveren voor de klanten.

10.10  Bruggen moeten veilig zijn
Eén ding is zeker: bruggen in Almere moeten veilig zijn. Deze moeten allemaal gecontroleerd en eventueel gerepareerd worden, voordat er ongelukken gebeuren! Overigens, natuurlijk zullen wij ons ook bekommeren om de straten en de wegen in de stad. Deze kunnen dan wel niet op instorten staan, maar ze moeten wel toegankelijk blijven.

10.11  Elk ongeluk is er één te veel!
GLP wil ervoor zorgen dat elke verkeerssituatie wordt bekeken op zijn veiligheid en indien nodig wordt verbeterd. Tevens willen we dat de bestaande wegen worden opgeknapt.

10.12  Logisch te werk gaan is wel zo logisch!
De werkwijze van de gemeente is vaak niet te volgen. Vooral de combinatie ophogen/opnieuw bestraten en rioleringen vernieuwen schijnt voor de gemeente vaak een brug te ver te zijn. De meest logische volgorde is natuurlijk om eerst de rioleringen te vernieuwen en daarna opnieuw te bestraten. Het is ons dan ook onduidelijk waarom het nu door de gemeente vaak andersom wordt gedaan. Ook het ophogen van oude wijken gebeurt vaak laat en duurt erg lang. Het ongemak voor bewoners is hierbij groot. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om kundige bedrijven te vinden die snel en vooral praktisch en logisch te werk gaan? Mensen met rollators en scootmobielen zijn nu vaak de klos en zitten soms weken in hun woningen te wachten tot ze weer zelfstandig kunnen reizen. Hetzelfde geldt overigens voor het sneeuwvrij maken van de straten. Ook hierbij lijkt het of de gemeente geen consistent beleid voert. Helaas zijn altijd dezelfde mensen hiervan de dupe.

10.13  Bestaande stad niet vergeten 
In sommige gevallen is het zeker niet slecht om als stad te groeien. Helaas bestaat in Almere de trend om daarbij de al bestaande stad een beetje uit het oog te verliezen.  Met alle gevolgen van dien voor de bewoners. Neem als voorbeeld de oude wijken die helemaal verzakt waren. De gemeente heeft deze wijken lange tijd links laten liggen. Ook in de stadscentra is de toestand soms abominabel te noemen. GLP wil dat er aandacht voor de bestaande stad komt en blijft.

10.14 Overlast bij busbanen
Er zijn delen van busbanen in Almere die veel overlast veroorzaken bij omringende bewoners. Dit komt doordat er vrij veel verkeer tegenwoordig over de busbaan gaat. We willen daarom dat er beter gehandhaafd wordt. Dit betekent, dat er alleen maar busvervoer (die zich houden aan de wettelijke snelheid van 50 km per uur) en hulpdiensten met sirene over de busbaan mogen.

Verder willen we bekijken hoe we het geluid minder kunnen krijgen voor de omliggende woningen.

 1. Ondernemen

‘meer vrijheid voor de ondernemer’

11.01  Ondernemer weer ondernemer laten zijn
Ondernemers zijn mensen die veel tijd en geld investeren in hun bedrijf. Zij nemen risico’s en kunnen de aantrekkelijkheid van de stad vergroten met interessante ondernemingen. Bovendien kunnen ze de werkgelegenheid vergroten. Vooral in Almere is dit erg belangrijk.  Ook is het -vooral in bepaalde sectoren- erg moeilijk om werk te vinden in Almere. De files richting steden als Amsterdam in de ochtend zijn dan ook groot. Daarom moeten Almeerse ondernemers die veel moeite doen om hun ondernemingen van de grond te krijgen, meer vrijheid krijgen. Bijvoorbeeld vrijheid in de vorm van vrije openingstijden en zelf kunnen bepalen waar ze hun terras willen plaatsen. Natuurlijk moet er bij het plaatsen van de terrassen wel rekening worden gehouden met hulpdiensten. Wat betreft ons moeten ook parkeerproblemen tot het verleden behoren en moet laden en lossen voor de ondernemers makkelijker worden. Ondernemers kunnen van Almere een bruisende stad maken, als ze maar vrij worden gelaten.

11.02  Regels mogen hun doel niet voorbij gaan
Regels zijn nodig. Ze beschermen ons voor ongewenste zaken. Hier heeft GLP niets op tegen. Wel zijn we tegen ‘onnodige’ en ‘onzinnige’ regels. Daartoe willen wij graag dat alle regels voor ondernemers tegen het licht worden gehouden om te kijken of ze nog steeds zinvol zijn. Daarnaast moeten we de overgebleven regels vereenvoudigen. Zo kunnen we voorkomen dat we terechtkomen in een situatie van overbodige bureaucratie waar zelfs Kafka (schrijver die bureaucratie als hoofdthema had in één van zijn boeken) jaloers op zou zijn.

11.03  Een goed vestigingsklimaat voor ZZP en MKB 
Bij een goed vestigingsklimaat hoort ook een goed vergunningenklimaat. Vergunningen dienen sneller te worden afgegeven en voor sommige zaken hoeft misschien helemaal geen vergunning te worden aangevraagd. Indien de tijd die staat voor het verlenen van een vergunning verstreken is, zonder dat de gemeente hierover duidelijk aangeeft waarom, zal deze vergunning automatisch toegekend worden.

We vinden dat het kenniscentrum voor ZZP’ers zich moet kunnen vestigen in het stadhuis bij het Ondernemersplein.

11.04  Vergroten van de toeristische sector 
Alhoewel Almere zeker sprongetjes voorwaarts gemaakt heeft de afgelopen jaren, zijn we er nog lang niet. Het ontbreekt in de stad aan evenementen en recreatiemogelijkheden om toeristen te trekken. Hier wordt vanuit de politiek nog te weinig aandacht aan besteed. Elke zomer is het ‘waterplanten maaien’ weer een heikele kwestie, waar ondernemers in de recreatieve sector veel last van ondervinden. Het is tijd om met een duidelijk en haalbaar plan te komen om de recreatieve sector in Almere groot te maken en ervoor te zorgen dat ondernemers in de toeristische sector heil in een onderneming in Almere gaan zien.

11.05 Nieuwe huurafspraken maken voor winkelpanden
De gemeente Almere heeft het nieuwe stadscentrum laten bouwen om te kunnen concurreren met andere grote winkelsteden. Echter, de grootte en huurprijzen ervan zijn enigszins afschrikwekkend. Veel ondernemers proberen een locatie in één van onze winkelcentra te behouden, maar zij werken merendeels om de huur van de locatie te betalen. Bepaalde locaties in het stadshart zijn duurder dan een deel van de panden in Amsterdam. Willen wij als Almeerders een centrum dat gevuld is met meer winkels i.p.v. leegstand, dan moeten wij in gesprek om de huurprijzen te verlagen en enkele locaties te laten verbouwen, opdat kleinere ondernemers ook de straten kunnen vullen.

Een duidelijke en eerlijk bestemmingsplan helpt ook bij het verdelen van locaties in de centra.

 1. Kunst, cultuur, recreatie en sport

‘jong en oud moeten zich kunnen vermaken in de stad’

12.01  Het Beatrixpark omvormen tot ‘Vondelpark’

Er kan zoveel meer met deze stad.

Almere heeft een mooi park vlakbij de stad, namelijk het Beatrixpark. Dit park kan volgens ons veel intensiever gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Wij willen dat het een echt stadspark wordt, waar mensen naar festivals zullen gaan, waar openlucht concerten gegeven worden en waar mensen zich heerlijk kunnen ontspannen. Ook een aantal parken is nu te kaal, evenals de kuststroken. Er mag best meer ondernomen worden op dit gebied.

12.02  Meer evenementen en festiviteiten naar de stad halen 
Wij juichen het toe als er meer festivals, evenementen en festiviteiten in onze stad gehouden worden. Dit kunnen kleine evenementen zijn of grote festivals van buiten de stad. Almere staat al lang bekend als slaapstad en het wordt tijd dat dit verandert.

12.03  GLP wil Almere kennismaken met de diversiteit aan restaurants 
Voor de animo die we hebben qua restaurants kunnen we jaarlijks een proefeet organiseren, waarin de restaurants drie dagen lang, voor een paar Duyten per gerecht, kennis worden gemaakt met culinair Almere. De diversiteit aan kookkunsten van de deelnemers staan garant voor een bijzondere smaakervaring. Naast het proeven van de heerlijkste gerechten, wordt ook een uitgebreid en gevarieerd entertainment programma geboden.

12.04  Sporten voor iedereen mogelijk maken
Er moet bij de realisatie daarvan zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van marktpartijen om dit te realiseren.

12.05  Het liefst in elke stadskern een (buiten) zwembad
GLP ziet het liefst in elke stadskern een zwembad en het liefst uiteraard met een buitenbad. We moeten bekijken of we dit mogelijk kunnen maken doormiddel van bijv. sponsoring. Mocht dit niet lukken, dan moeten we kijken of dit op een andere manier mogelijk kan worden gemaakt.

12.06  Recreatiemogelijkheden voor jong en oud in de wijkcentra
Aangezien de wijkcentra straks veel open zijn en vrij toegankelijk voor de mensen uit de buurt, zijn dit geschikte plekken voor allerlei activiteiten. Er kan van alles worden georganiseerd. Bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen en kaartje leggen voor ouderen. We geven de mensen hiermee meer mogelijkheden om dingen buiten de deur te ondernemen.

12.07  Een Uitkrant uitbrengen met alle activiteiten in Almere 
Hoewel het aantal activiteiten nog niet afdoende is en er ook weer veel verdwenen zijn de afgelopen jaren, menen wij dat er toch genoeg te doen is in Almere om een volwaardige Uitkrant uit te kunnen brengen. Het liefste willen wij dit door het VVV laten doen. De gedachte achter deze Uitkrant is dat Almeerders beter op de hoogte zijn van wat ze in hun eigen plaats kunnen doen. Wij hopen ook dat dit een stimulans zal zijn voor bewoners om meer activiteiten te bezoeken. Hier zijn ook de organisatoren bij gebaat. Almere moet steeds meer een levende stad worden en een eigen identiteit opbouwen. ‘Almeerders laten recreëren in hun eigen stad’, dat is ons ideaal. Deze krant zou dan bijvoorbeeld liggen bij de Schouwburg, stations, bioscoop en scholen.

12.08  Speeltoestellen moeten altijd worden onderhouden 
De veiligheid van kinderen staat bij spelen voorop. Daarom moet het onderhoud van speeltoestellen in speeltuinen altijd een prioriteit zijn. Dit is een punt waar nooit en te nimmer op bezuinigd mag worden. Verder is het vreemd dat de speeltuinen en speeltoestellen op veel plekken in de stad verdwenen zijn. Ze zijn verwijderd en daarna worden er helemaal geen speeltoestellen teruggeplaatst. Deze afbraak mag wat ons betreft stoppen. De stimulans om buiten in de frisse lucht te gaan spelen moet immers blijven.

12.09  Graffiti plekken creëren
Er moeten genoeg graffiti plekken zijn in Almere om aan de behoeften van graffiti spuiters te voldoen. Verder moet er natuurlijk gehandhaafd worden. Graffiti spuiten buiten de speciaal aangewezen gebieden is niet acceptabel.

 1. Integratie en diversiteit

‘streven naar een leefbare stad voor iedereen’

13.01  Elke vorm van discriminatie wijzen wij af 
Ieder persoon moet gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten en niet om wat hij of zij is. Zowel positieve als negatieve discriminatie wijzen wij af!

13.02  Roze Zaterdag in Almere 
GLP wil zich hard maken voor een Roze Zaterdag in Almere. Het is namelijk belangrijk dat de aandacht voor en acceptatie van homo-, en biseksuelen en transgenders in Almere toeneemt. Homo-emancipatie is iets waar niet te lichtzinnig over gedacht moet worden. De Roze Zaterdag is recreatief en informatief tegelijk, uitstekend dus om het onder de aandacht te brengen.

13.03  Multiculturele feesten 
Ook juichen wij de komst van multiculturele feesten naar onze gemeente toe. Mensen kunnen op dit soort feesten over elkaars culturen leren. Zo leer je je medebewoners beter begrijpen.

13.04  Samenleven gaat niet vanzelf 
Wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet voorbij lopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat? Volgens ons: niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan er onderlinge solidariteit ontstaan.

GLP is ervan overtuigd dat integratie de sleutel is voor goed samenleven. Trots zijn op Nederland is niet voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in ieder geval wel trots op de samenleving zoals die door de eeuwen heen is opgebouwd. Die samenleving is seculier en biedt nog steeds goede sociale voorzieningen. Wij begrijpen best dat er veel mensen zijn die hier hun kans willen pakken. En die kansen zijn er ook. Maar wij begrijpen het niet als dat dat gepaard gaat met een afzetten tegen de Nederlandse cultuur. De Nederlandse samenleving gaat ons aan het hart en daar komen wij voor op.

Daarom vindt GLP dat er voor immigranten geen andere keuze is dan je aanpassen aan Nederland. En stellen wij aan hen duidelijke eisen. Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de sterkste basis voor een samenleving. Sterker nog: de manier waarop immigranten in het verleden zijn geknuffeld, had volgens ons veel meer weg van stiekem neerkijken op, dan met respect voor andere culturen te maken. Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in. Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken.

Succesvolle immigranten
Wij zijn voor een stevig, verplichtend en resultaatgericht immigratiebeleid. Hoe meer succesvolle immigranten het goede voorbeeld geven, hoe beter voor Almere en Nederland. En hoe bereik je dat anders dan door zelf duidelijk te zijn? Anders dan door zelf de normen te handhaven? Hoe kun je van immigranten voorbeeldgedrag verwachten als we dat voorbeeldgedrag zelf niet serieus nemen?

Andere partijen hebben weinig tot niets geleerd uit het verleden. Dus wij gaan beginnen om de nieuwe immigrantenstromen uit Oost- en Midden-Europa ditmaal wel serieus te nemen. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten integreren. Als we nú streng durven zijn en daarin investeren, hebben we straks een betere Almeerse samenleving. En als nieuwelingen, tot slot, hun kansen onverhoopt niet pakken? Dan ligt gemekker over ‘discriminatie’ op de loer, maar daar prikken we dan moeiteloos doorheen. Wanneer iemand noodzakelijke vaardigheden mist, is er geen sprake van ‘discriminatie’ maar van een gerechtvaardigde voorkeur voor iemand die beter is.

Eigen werklozen eerst
Polen, Roemenen en Bulgaren bewijzen dagelijks dat er in Nederland voldoende werk is. Toch zitten onze kaartenbakken bij de sociale dienst nog vol. De kans om die kaartenbakken leeg te krijgen hebben de andere politieke partijen glansrijk voorbij laten gaan. Toen bleek dat niemand tomaten wilde gaan plukken, hebben ze de handdoek in de ring gegooid.

GLP gaat de kaartenbakken leegschudden. En GLP gaat ervoor zorgen dat onze kinderen goed opgeleid worden zodat ze het werk dat er ligt op kunnen pakken.

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een uitkering
Om sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te houden, pleiten we verder voor een fikse drempel van tien jaar werken. Pas daarna ontstaat er, wat ons betreft, voor de immigrant het recht op uitkeringen en andere voorzieningen. Verliest de immigrant zijn of haar werk? Dan is terugkeer voor iedereen de beste optie en vragen we bij dat traject medewerking van de opvangcentra. We willen Oost-Europeanen niet met een paar honderd man samen in Polenflats huisvesten. Dat is geen integratie! Zelfs al verblijven mensen hier maar voor vijf jaar, dan nog willen we dat Oost-Europeanen zich vanaf dag 1 een beetje Nederlander voelen. Want hoe hard iedereen ook roept dat ze teruggaan: over 15 jaar kunnen we alleen nog maar terugblikken. En dan willen we niet constateren dat we dezelfde fouten hebben gemaakt als in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 met onze vorige arbeidsmigranten.

Problemen voorkomen
Eén van de dingen die GLP onderscheidt van de rest, is het durven benoemen van problemen, ongeacht kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, voorkomen we problemen. Doelgroepenbeleid is daarbij noodzakelijk. De achtergrond van de problematiek die speelt bij de ene groep is namelijk van een hele andere aard dan bij een andere groep. Een generieke aanpak werkt dan niet, wel maatwerk voor de desbetreffende doelgroep. Zo’n aanpak blijkt effectief om overlast en problemen te voorkomen. GLP kiest voor problemen oplossen en niet voor wegkijken omdat sommige problemen nu eenmaal ongemakkelijk aanvoelen. Ook willen wij weer een Meldpunt Radicalisering om problemen op dat vlak onmiddellijk te kunnen aanpakken.

 1. Milieu en duurzaamheid

‘aandacht schenken aan de leefomgeving’

14.01  Meer duurzame ondernemers naar de stad trekken
Behalve dat we streven naar een goed vestigingsklimaat voor alle ondernemers, willen we ook duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemers stimuleren om zich in Almere te vestigen. Wij kunnen bijvoorbeeld een MVO-prijs (MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen) uitreiken aan de duurzaamste ondernemer van de stad. Dit in navolging van de gemeente Zeist die het erg goed doet op het gebied van duurzaamheid. Ook kunnen we zorgen voor een informatiemarkt waarbij MVO-ondernemers informatie kunnen uitwisselen over ondernemen in Almere. Op die manier kan er op gemeentelijk niveau worden bijgedragen aan een betere wereld elders.

14.02  Hand in eigen boezem: duurzaam aanbesteden
Als overheid ontkom je er niet aan om de hand in eigen boezem te steken. Wij ondersteunen dan ook van harte het besluit van het vorige college om 100% duurzaam in te kopen in 2015. En het liefst gaan we nog een stapje verder door niet alleen duurzaam in te kopen, maar ook zoveel mogelijk bij MVO ondernemers.

14.03  Duurzaam bouwen stimuleren
Als Raad zijnde zullen we zelf niet bouwen in Almere, maar we kunnen wel invloed uitoefenen op dat wat er gebouwd zal worden. In nauwe samenwerking met makelaars en woningbouwcorporaties kunnen we kijken hoe er zo duurzaam mogelijk gebouwd kan worden. Hergebruik van middelen moet ook gestimuleerd worden.

14.04  Aandacht voor de leefomgeving
‘Veilig, heel en schoon’. Zo zou onze stad moeten zijn en blijven. In een schone leefomgeving neemt het gevoel van veiligheid namelijk ook toe. Linksom of rechtsom moet er als gemeente dus wel voor gezorgd worden dat de Almeerse buitenruimte er netjes uitziet. Momenteel zijn er veel klachten over de slecht onderhouden groenstroken en afval in de stad. De gemeente zal moeten kijken naar een goedkope oplossing om dit te verbeteren. Aandacht voor de leefomgeving houdt ook in dat bewoners er geen troep van mogen maken. Hier moet streng op gecontroleerd worden. De kosten die gemaakt worden, zijn voor de bewoner. We werken tenslotte volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

14.05  Meer schone energie 
We zijn voor alternatieve, schone energie. Hierbij kun je denken aan zonne-energie, wind-energie en getijdenenergie. Daarom juichen wij het toe als bewoners bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak plaatsen. Een zonatlas kan hierbij helpen. Daarop kunnen bewoners en ondernemers zien hoe groot de kans is dat hun zonnepaneel rendabel zal zijn. Wij zullen initiatieven op het gebied van alternatieve energie ondersteunen en stimuleren.

14.06  Geen vervuilde voertuigen in centrum
GLP wil geen vervuilde voertuigen meer in het centrum.Dit geldt zowel voor Personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekrege, Vrachtauto’s op diesel die niet voldoen aan de Emissienorm IV of hoger en de vervuilende tweetakt brommers. Tevens willen we bekijken om op een later tijdstip ook alle bezinevoertuigen te verbieden in het centrum.

14.07  Wat let je? Neem LED-verlichting
Wat let je? Neem LED-verlichting GLP wil dat straatverlichting en verlichting van wegen, zodra ze vervangen moeten worden, vervangen worden door LED-verlichting. Dit scheelt weer energie!

14.08  Duurzaam wonen….
Wij van GLP zien graag dat er meer duurzame huisjes worden gebouwd in Almere zoals bijv. in Oosterwold ‘Het Ecoparkhof’. (www.ecoparkhof.nl)

14.09  Vuurwerk
GLP wil een algemeen verbod op vuurwerk, dat verkocht wordt door particulieren. Wij zijn voorstander van professionele vuurwerkshows, één show in elke stadsdeel, Deze shows worden door de gemeente gefaciliteerd. Afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling dat afgestoken wordt door burgers wordt strafbaar.

14.10  Growing Green City
GLP is geen voorstander van Growing Green City. Elk groen initiatief kan ook door burgers onderling worden geregeld. We willen geen extra kostenpost van de gemeente naar de burger over het zoeken naar groene projecten. Wel zullen we deze projecten zoveel mogelijk ondersteunen.

 1. Dier en natuur

‘dieren het respect geven dat ze verdienen’

15.01  Wijken zo groen mogelijk houden
Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft. Door onze nieuwe aanpak met de wijkcentra, zullen bewoners eerder op de hoogte zijn van eventuele bouwplannen in hun wijk. Hierna kunnen zij vergaderen met politici en hun bezwaren tegen het verdwijnen van groen in hun wijk kenbaar maken. Het is onze bedoeling dat het groen in de al bestaande wijken zoveel mogelijk behouden blijft. Er zijn immers nog genoeg plekken om te bouwen aan de randen van Almere. Ook voor de randen geldt echter dat bossen zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Daartoe willen wij in de komende raadsperiode een langetermijnvisie ontwikkelen. Hierbij staat het halen van de natuur naar de stad centraal. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat in elke wijk voldoende groen aanwezig is.

Ook is er de afgelopen vier jaar al genoeg bomen gekapt! Wij willen er voor zorg dragen dat de wijken weer hun groene karakter terug krijgen!

15.02  Hondenbelasting terug naar de hond/eigenaar
De hondenbelasting verdwijnt op dit moment grotendeels in de pot algemene middelen. Hier is deze belasting natuurlijk niet voor bedoeld. Eigenlijk zou hij alleen gebruikt moeten worden voor het schoonhouden van hondenuitlaatplaatsen. Deze uitlaatplekken moeten middels duidelijke borden herkenbaar zijn voor eigenaren en de poep moet hier door de gemeente geruimd worden. Op andere plekken, kunnen en moeten eigenaren dit zelf doen. Tevens kan de hondenbelasting gebruikt worden voor het creëren van meer speelplekken voor honden. Dit houdt in dat de hondenbelasting dan ook omlaag kan.

15.03  De bij die hoort erbij
Net als de wesp trouwens. Beide dieren zijn van groot belang voor onze voedselproductie. De laatste jaren hebben bijenpopulaties in Nederland het zwaar. Hier zijn een aantal oorzaken van. De voornaamste oorzaak is het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Gelukkig kunnen we -op gemeentelijk niveau- redelijk veel doen op dit gebied. GLP stelt voor om in Almere veel meer borders aan te leggen met bijvriendelijke bloemen en planten. Dit past ook in het plaatje  Ook kunnen we in samenwerking met imkers speciale bijenkasten plaatsen om de populaties te helpen. Daarnaast willen wij, bijvoorbeeld via de gemeentesite, bewoners inlichten over het nut van de bij. Zij kunnen dan zelf de keuze maken om in hun tuin meer bloeiende planten te plaatsen.

15.04  Vogelvides plaatsen op gebouwen en woningen 
Ook de huismus is in aantal sterk afgenomen de laatste jaren. Om deze afname een halt toe te roepen, moeten we de nadelige gevolgen van het bouwbesluit van 1992 teniet doen. Dit kan door een vogelvide (nestkastje) onder de dakpannen te plaatsen. Met een vogelvide is het voor de huismus veel makkelijker om een nest en dus jongen te krijgen. Het is vooral belangrijk om deze vogelvides bij nieuwbouw direct aan de brengen. Op die manier heeft de huismus misschien nog een kans.

15.05  Een dier is geen ding
Keer op keer hoor je weer dat mensen die dieren mishandelen veel te kort en ‘zacht’ gestraft worden. Logisch natuurlijk als je nagaat dat een dier voor onze wet slechts een ding is. Dit komt goed tot uiting in het beleid rondom zwerfdieren. Deze moeten -evenals gevonden voorwerpen- twee weken ‘bewaard’ worden in de opvang. Wanneer de eigenaar na twee weken niet op zoek is gegaan naar het dier, kan er naar een nieuwe eigenaar worden gezocht. Helaas gaat het hier om landelijke wetgeving. Toch kunnen we zeker wel iets doen aan dierenmishandeling in onze gemeente. Voorkomen is immers veel beter dan genezen. De Groen Liberale Partij wil dat hulporganisaties die te maken hebben met huiselijk geweld, ook weten hoe ze dierenmishandeling kunnen herkennen. Zij zijn immers diegenen die een kijkje nemen achter de voordeur. Zij kunnen op die manier meer voor mishandelde dieren betekenen dan anderen.

15.06  Aandacht voor ALLE dieren
Honden en katten krijgen meestal de meeste aandacht. Wij vinden dat er ook aandacht moet zijn voor vogels, knaagdieren, egels en andere dieren. Deze dieren worden geregeld gewond aangetroffen, ook door toedoen van de mens. Vogels worden bijvoorbeeld vaak aangetroffen met een vishaak in hun bek. Ook deze dieren moeten dan de juiste zorg krijgen. Deze zorg kunnen ze krijgen in speciale dierenopvangcentra die zich richten op dat dier. Sommige opvangcentra kunnen zich prima redden zonder subsidie. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Andere opvangcentra hebben misschien wel een bijdrage nodig en die moeten zij dan kunnen ontvangen van de gemeente.

15.07  Een dierenwelzijnsnota moet er komen
De komende raadsperiode moet er een dierenwelzijnsnota komen. Tevens willen wij dat Almere voor het eerst in de geschiedenis van de stad het onderwerp dierenwelzijn in een portefeuille van een wethouder zal onderbrengen. Wij hopen dat door het gebruik van deze twee beleidsinstrumenten het dierenwelzijn van alle dieren in de stad zal toenemen.

15.08  Goedkoop huisdier chippen voor minima
Wij zijn geen voorstanders van het verplicht chippen van dieren, maar willen het wel stimuleren. Net als in Amsterdam hopen wij op een samenwerkingsverband met dierenwelzijnsorganisaties, waardoor ook mensen met een kleine portemonnee goedkoop hun huisdier kunnen laten chippen. Veel ondernemingen spelen hier al op in.

15.09  Zwerfkatten laten zwerven?
Als het aan ons ligt, dan blijven -echt- verwilderde katten op de plek waar ze gevonden zijn. Voor veel verwilderde katten is een leven in het dierenasiel of huis nu eenmaal niet de beste optie. Deze katten zijn zo verwilderd, dat ze niet meer aan mensen of andere huisdieren kunnen wennen. Het is wel belangrijk om er zorg voor te dragen dat er niet nog meer zwerfkatten bijkomen. Verschillende organisaties in Almere houden zich hiermee bezig. GLP vindt dat zij dit werk moeten voortzetten en wil dat zoveel mogelijk zwerfkatten die in de natuur verblijven, gecastreerd en gesteriliseerd worden.

15.10  Hulphonden niet de toegang ontzeggen 
Men mag hulphonden en geleidehonden niet de toegang ontzeggen in publieke gebouwen. Ook hoeft er voor hen geen hondenbelasting betaald te worden.

15.11  Kwaliteit kinderboerderijen waarborgen 
GLP vindt het belangrijk dat kinderboerderijen voldoen aan alle wet- en regelgeving. Een keurmerk is een goed middel om aan te tonen dat hieraan voldaan wordt. Wij willen graag dat alle kinderboerderijen in Almere zo snel mogelijk dit keurmerk krijgen.

 1. Aandacht voor de toekomst:

Schaalsprong van Almere

We kunnen er niet omheen: de schaalsprong van Almere. Wij zijn er niet op tegen, mits er niet teveel gebouwd gaat worden op plekken waar nu bossen en natuur zijn. En natuurlijk vinden wij ook dat de voorzieningen voor bewoners in Almere mee moeten groeien met het inwoneraantal. Tevens moet  het traject Almere-Amsterdam aanzienlijk verbetert worden.

De provincie

We zijn tegen de provincie, omdat we tegen de bestuurslaag ‘provinciale staten’ in het algemeen zijn. We willen graag dat de taken van de provincies overgeheveld worden naar de gemeenten en de Tweede Kamer. Verschillende voorbeelden bestaan in Nederland waar dergelijke alternatieven werken, zoals het ‘Drechtsteden-model’.

De Floriade

De Floriade als alleen de permanente, duurzame woonwijk is een goed initiatief. De reden hiervan is dat wij ons grote zorgen maken over het gekozen tijdstip en het geld wat het totaal gaat kosten. We weten niet zeker of de Floriade ons überhaupt geld zal opleveren. Gezien andere Floriades is het waarschijnlijker dat het ons geld gaat kosten. Om dit in tijden van gemeentelijke bezuinigingen en tekorten van je eigen burgers te vragen, gaat ons eigenlijk te ver. Als wij nu nog de Floriade kunnen stoppen, dan willen wij dat bereiken. Wij zijn voor het bouwen van een woonwijk op een andere plek, maar niet voor het prestigeproject waar menig ondernemer en burger voor moet wijken.

Verder ondersteunen wij wel het voorstel om van Almere zelf een Floriade te maken. Het verduurzamen en meer natuurlijk groen in de woonwijken. Omgeving en bedrijven toekomstbestendig te krijgen. Enkele (concrete) voorstellen heeft u al in het programma kunnen lezen.

Samenwerken met bedrijven en burgers

Lokale bedrijven en burgers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het hele traject. Laten we de kans grijpen om het echt gezamenlijk met de Almeerders te doen. Daarbij moeten we vooral scholen zoals het Groenhorst College en de CAH niet vergeten. Zij zijn tenslotte gespecialiseerd in groen. Ook is het een mooie stimulans voor hoveniersbedrijven en ondernemingen in de regio.

Tot slot

We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken

GLP noemt zichzelf niet voor niets een burger partij. GLP is van mening, dat je de keuze na de verkiezingen moet respecteren van alle burgers van Almere. GLP wil samenwerken met de partijen waarvan de doelstellingen overeenkomen en daar een akkoord mee sluiten. Alle punten die we niet gezamenlijk delen laten we over aan de raad. Om zo te werk te gaan, hoef je geen enkele partij uit te sluiten.

We sluiten de vorming van een minderheidscoalitie niet bij voorbaat uit

Omdat GLP wel haar belofte naar de kiezer toe waar wilt maken, kijken we naar de overeenkomsten met de andere partijen en sluiten we dus geen compromissen. GLP kan daarom goed leven met een minderheidscoalitie. Zo moeten we voor alle voorstellen steun vinden bij alle partijen die deelnemen in de gemeenteraad en dat vinden wij pas echte democratie.

 • U W                S   T   E   M               T   E   L   T

Zojuist hebt u onze programma gelezen. U hebt kunnen lezen dat we veel willen bereiken in Almere. Natuurlijk hopen we dat we op uw stem kunnen rekenen. Wij zullen hoe dan ook ons programma blijven uitvoeren. Of we nu in het college terechtkomen of in de Raad. ‘Meer democratie’ is ons motto en daar zullen we ons hard voor blijven maken. Daarom zullen we ook alleen afspraken met andere partijen maken over punten die we overeenkomstig hebben met hen.

Hier tekenen wij voor

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/

Mensen maken de stad

Meedenken, meepraten, meedoen Wij van GLP willen graag Uw mening over bepaalde zaken waar de politiek in Almere mee te maken heeft, dus ook U. Uw stem telt! Om een verkiezingsprogramma te maken voor Almere, dus ook voor alle burgers van Almere, is het van belang dat de burger kan mee praten over hoe hun …

De 29 stellingen

De stellingen bij mijnstem.nl van GLP  almere.mijnstem.nl Hoe hebben wij als GLP bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de stemwijzer ingevuld.   1. Meer handhavers in het openbaar vervoer aanstellen 95% mee eens Het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens …

Luuk & Lotte

Hallo wij zijn Luuk en Lotte en wonen in Almere. Wij zullen wat vertellen over enkele standpunten van GLP.           Luuk en Lotte per thema: Wat kan er gedaan worden tegen: Oplossing GLP: 1. Vertraging bij vergunningen Efficiëntie en effectiviteit 2. Gedogen Handhaven 3. Criminaliteit Veiligheid 4. Overlast in uw wijk Blauw op straat 5. Hokjespolitiek Afgestemde …