Terug naar Doelstellingen

De 10 speerpunten

  1. Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven (zoals een raadgevend referendum) om de invloed van kiezers serieus te vergroten.
  2. Invoering van de direct gekozen burgemeester in Almere vanaf 2022. Iedere Nederlander moet zich verkiesbaar kunnen stellen voor het burgemeesterschap (mits aan bepaald aantal basisvoorwaarden is voldaan).
  3. De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, efficiëntere overheid.

 Zie ook hoofdstuk Democratie, openheid van bestuur en overheidsbeleid

GLP wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan, wat ons betreft wordt dit dus ook gratis!

 Gezinsleden (vanaf vijf jaar) met een minimuminkomen hebben recht op een Stadspas voor o.a. de bibliotheek.

Zie ook hoofdstuk Zorg en Sociale voorzieningen

Meer handhavers op straat 
Sinds de Politiewet 2012 hebben we geen lokale politie meer, maar een nationale. Hierdoor is het een en ander veranderd. De burgemeester mag binnen deze nieuwe structuur bepalen hoeveel politieagenten er komen te werken in een stad. Aangezien de Groen Liberale partij is voor meer blauw op straat, zullen wij de burgemeester aansporen om meer agenten aan te vragen voor Almere.

Aangiften moeten altijd serieus genomen worden
De politie moet aangiften altijd serieus nemen en ze allemaal opnemen. Om het proces van aangifte doen makkelijker te maken, moet één van de politiebureaus altijd -dus ook ’s nachts- open zijn. Het is belangrijk dat burgers altijd ergens terechtkunnen. Ook moet het makkelijker worden voor de agenten om aangiften te verwerken. Op die manier kunnen zij meer tijd op straat aanwezig zijn. Verder zijn we in principe geen voorstander van extra cameratoezicht. Extra cameratoezicht is alleen zinvol in echte probleemgebieden, maar mag nooit als een oplossing van het probleem worden gezien. Slechts als een tijdelijke oplossing.

 Veel problemen, veel oplossingen… 
Voor de verschillende vormen van geweld moeten gepaste oplossingen komen:

Huiselijk geweld
Hiervoor is een goede samenwerking onontbeerlijk tussen de verschillende organisaties die op huisbezoek gaan bij ‘probleemgezinnen’. Deze organisaties moeten goed weten hoe ze de symptomen van huiselijk geweld kunnen herkennen, zowel tegen mensen als tegen dieren.

Hangjongeren
De belangrijkste vraag in deze is waarschijnlijk: waarom hangen deze jongeren rond en waardoor veroorzaken ze overlast? Vaak is de reden hiervan dat ze geen eigen hangplek hebben. Een andere reden kan zijn dat ze (tijdelijk) geen werk hebben. Wij willen graag dat de oorzaken aangepakt worden.  Alleen symptoombestrijding is geen oplossing. GLP wil zoeken naar duurzame oplossingen.

Overvallen
In overleg met winkeliersverenigingen en winkeliers willen wij graag dat er genoeg aan beveiliging van de winkels wordt gedaan. In het verleden zijn er vaker inbraakgolven geweest en deze moeten we voorkomen.

Inbraken
Helaas is het aantal inbraken in Almere groot. In 2013 was er zelfs maar één gemeente waar meer inbraken zijn gepleegd. Het aantal daalt, maar er is nog genoeg werk te verrichten! GLP wil meer inbraken tegengaan door alle woningen in Almere te voorzien van extra sloten en van een -eventueel vernieuwd- politiekeurmerk veilig wonen. Hierdoor zal de kans op inbraken aanzienlijk afnemen. Door dit project in heel Almere te laten plaatsvinden, hoeft het niet gigantisch duur te worden. In andere steden is een soortgelijk project een succes gebleken. Ook zal het de politie veel werk uit handen nemen, doordat zij zich minder met inbraken bezig hoeven te houden. Deze tijd kunnen zij besteden aan andere zaken.

Politie
Administratieve taken zoveel mogelijk uit handen nemen, zodat de opgeleide agenten hun tijd kunnen besteden aan het opsporen van misdaden en zich op straat kunnen begeven.

Huisjesmelkers 
Dit zullen we niet tolereren. De huisjesmelkers zijn de baas en huurders hebben geen poot om op te staan. We moeten de huisjesmelkers een halt toeroepen en de huurders beschermen.

Asowoningen 
Of we aso’s nu midden in de stad plaatsen of aan de rand, het principe blijft hetzelfde: we tolereren iets dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden. GLP heeft de voorkeur voor effectief, duurzaam beleid ten opzichte van asociale huishoudens.

Cybercriminaliteit 
Cybercriminaliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook de overheid krijgt hiermee te maken. Mensen met specialistische kennis zijn nodig om cybercriminaliteit zoveel mogelijk te bestrijden.

Softdrugs
GLP is voorstander van het legaliseren van softdrugs (hasj en wiet). Softdrugs mag alleen in coffeeshops verhandeld worden. Verder vinden we dat coffeeshops niet in de buurt van scholen en niet midden in de centra gevestigd moeten zijn. Tevens ziet GLP graag dat de gemeente Almere zich gaat inzetten om gereguleerde wiet te gaan telen.

De dader betaalt 
We willen een streng lik-op-stuk beleid hanteren. Ook moeten daders altijd de volledige kosten terugbetalen. Schoonmaakkosten en kosten van vernielingen en diefstallen worden -als het aan ons ligt- dus verhaald op de daders. (Samenwerking met SODA – Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling – www.so-da.nl)

Buurtappgroepen
Wij stimuleren de buurtappgroepen en vinden dat men er nog meer gebruik van kan maken met alles wat te maken heeft met een leefbare omgeving. Ook zullen we de politie erop wijzen vaker gebruik te maken van een buurtappgroep.

Meer aandacht voor slachtoffers
Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat die aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want ook slachtoffers hebben vaak hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

Steviger aanpak blijft nodig
GLP wil burenterreur nog harder en consequenter bestrijden. Preventief fouilleren waar nodig uitbreiden. Woningovervallers keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan ouderen. Want elke oudere die we mogelijke ellende kunnen besparen, is er één!

Maximale inzet van nieuwe middelen 
GLP wil bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun wijk. Daarnaast zijn er vaak kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze en soortgelijke initiatieven ondersteunt GLP maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen jongeren van het criminele pad af door ze op een goede manier in de kraag te grijpen. Zo hoort het. De reclassering moet er voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten vaak bedroevend. Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Politie als gezaghebbend rustpunt
Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels af te wijken. GLP wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Almeerder moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.  

Druk uitoefenen voor hogere straffen
Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons best doen, maar worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!

Doorpakken, consequent doorpakken
GLP maakt keuzes die in Nederland (niet internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden gekwalificeerd. Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen dat voor de goedwillende Almeerder. Dus? Meer ruimte om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politie-inzet op criminele hotspots. Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer prioriteit voor de patseraanpak: want als je nog nooit hebt gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat uit te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden. Vaker snelrecht en gebiedsverboden voor hooligans en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve honden. Een veel hardere aanpak van wapengeweld, onder meer via thuiscontroles bij veelplegers. Speciale teams om zakkenrollen een halt toe te roepen. Zero-tolerance jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere ondersteuning door politie, BOA’s en van soms minder ervaren beveiligers. Maar ook: betere afspraken maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik terug te dringen. En, tot slot, invoering van Megans Law: de straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel komt wonen.

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn
Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

BOA’s 
Naast het opschroeven van het aantal agenten, is het een goede overweging om ook meer BOA’s (handhavers) in te zetten bij de ‘lichtere taken’ van de politieagenten. Op deze manier kunnen agenten de actieve en zwaardere taken uitvoeren.

Een voorbeeld is het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens spitsmomenten.

Zie ook hoofdstuk Veiligheid

Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn. Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht om een woning te kopen, ten minste als zij in de stad willen blijven wonen. Dit kan opgelost worden door te zorgen voor een betere verdeling tussen huur- en koopwoningen. Voor studentenwoningen geldt hetzelfde. Nu steeds meer studenten zich in Almere inschrijven voor een studie, moet het aanbod aan woningen zeker groeien. Het is onwenselijk als studenten verplicht worden om buiten de stad te gaan wonen of nog bij hun ouders thuis moeten blijven wonen. Zeker gezien de leegstand in Almere. Op veel plekken kunnen makkelijk starters,- en studentenwoningen gebouwd worden. Overigens is het niet onze bedoeling om wijken te bouwen die volledig uit sociale huurwoningen bestaan. We willen juist dat er in alle wijken een goede verdeling is tussen huur- en koopwoningen.

Verder willen we een uitbreiding van sociale huurwoningen. Waar de grens echt ligt bij het sociaal huren. De prijzen zijn niet meer sociaal te noemen. Verder missen we in Almere de doorstroomwoningen voor gezinnen en starters. Voor starters kunnen bijvoorbeeld studio’s worden gebouwd en voor gezinnen woningen die net boven de sociale huurgrens uitkomt.

Zie ook hoofdstuk Wonen

GLP wil het schoolzwemmen terug, onze kinderen groeien op in een waterrijke gemeente. Daarom is de veiligheid van onze kinderen heel erg belangrijk. Naast de veiligheid is er een extra bewegingsmoment tijdens schooltijd. GLP wenst hiervoor gebruik te maken van niet recreatiebaden maar uitsluitend lesbaden.

Zie ook hoofdstuk Onderwijs

De veiligheid van kinderen staat bij spelen voorop. Daarom moet het onderhoud van speeltoestellen in speeltuinen altijd een prioriteit zijn. Dit is een punt waar nooit en te nimmer op bezuinigd mag worden. Verder is het vreemd dat de speeltuinen en speeltoestellen op veel plekken in de stad verdwenen zijn. Ze zijn verwijderd en daarna worden er helemaal geen speeltoestellen teruggeplaatst. Deze afbraak mag wat ons betreft stoppen. De stimulans om buiten in de frisse lucht te gaan spelen moet immers blijven.

Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft. Door onze nieuwe aanpak met de wijkcentra, zullen bewoners eerder op de hoogte zijn van eventuele bouwplannen in hun wijk. Hierna kunnen zij vergaderen met politici en hun bezwaren tegen het verdwijnen van groen in hun wijk kenbaar maken. Het is onze bedoeling dat het groen in de al bestaande wijken zoveel mogelijk behouden blijft. Er zijn immers nog genoeg plekken om te bouwen aan de randen van Almere. Ook voor de randen geldt echter dat bossen zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Daartoe willen wij in de komende raadsperiode een langetermijnvisie ontwikkelen. Hierbij staat het halen van de natuur naar de stad centraal. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat in elke wijk voldoende groen aanwezig is.

Ook is er de afgelopen vier jaar al genoeg bomen gekapt! Wij willen er voor zorg dragen dat de wijken weer hun groene karakter terug krijgen!

Veilig, heel en schoon’. Zo zou onze stad moeten zijn en blijven. In een schone leefomgeving neemt het gevoel van veiligheid namelijk ook toe. Linksom of rechtsom moet er als gemeente dus wel voor gezorgd worden dat de Almeerse buitenruimte er netjes uitziet. Momenteel zijn er veel klachten over de slecht onderhouden groenstroken en afval in de stad. De gemeente zal moeten kijken naar een goedkope oplossing om dit te verbeteren. Aandacht voor de leefomgeving houdt ook in dat bewoners er geen troep van mogen maken. Hier moet streng op gecontroleerd worden. De kosten die gemaakt worden, zijn voor de bewoner. We werken tenslotte volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Zie ook hoofdstuk Wonen en Dier en natuur

Wij willen Almere Zand niet alleen aantrekkelijker maken voor festivals, maar ook voor bezoekers. Dit betekent dat er zeker in het geval van festivals en evenementen zoals de Libelle Zomerweek busjes gaan rijden tussen treinstation Almere Poort en Almere Strand. Door een betere verbinding, wordt dit gebied mogelijk drukker bezocht en wordt het aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te vestigen en om er festiviteiten te organiseren.

Alhoewel Almere zeker sprongetjes voorwaarts gemaakt heeft de afgelopen jaren, zijn we er nog lang niet. Het ontbreekt in de stad aan evenementen en recreatiemogelijkheden om toeristen te trekken. Hier wordt vanuit de politiek nog te weinig aandacht aan besteed. Elke zomer is het ‘waterplanten maaien’ weer een heikele kwestie, waar ondernemers in de recreatieve sector veel last van ondervinden. Het is tijd om met een duidelijk en haalbaar plan te komen om de recreatieve sector in Almere groot te maken en ervoor te zorgen dat ondernemers in de toeristische sector heil in een onderneming in Almere gaan zien.

Wij juichen het toe als er meer festivals, evenementen en festiviteiten in onze stad gehouden worden. Dit kunnen kleine evenementen zijn of grote festivals van buiten de stad. Almere staat al lang bekend als slaapstad en het wordt tijd dat dit verandert.

Ook juichen wij de komst van multiculturele feesten naar onze gemeente toe. Mensen kunnen op dit soort feesten over elkaars culturen leren. Zo leer je je medebewoners beter begrijpen.

Zie ook hoofdstuk Infrastructuur & wegenOndernemenKunst, cultuur, recreatie & sport en Integratie en diversiteit

Er moeten meer bewaakte fietsenstallingen komen. Vooral bij de stations, maar ook in de winkelgebieden. Bij voldoende geschikte parkeergelegenheid voor fietsen neemt het wildparkeren vanzelf af. GLP vindt het te gemakkelijk om “verkeerd geparkeerde” fietsen in de centra te verwijderen of er boetes voor te geven.
In plaats van bestaande bewaakte fietsenstallingen te sluiten moeten er dus juist meer bij komen, zoals dit in heel veel grote steden gebeurt. Toenemend gebruik van de fiets in het stedelijk gebied wordt hierdoor bevorderd in plaats van ontmoedigd.

Fietsenstallingen zijn eenvoudig te realiseren, er is slechts een éénmalige investering nodig en de kosten kunnen uit het budget voor de parkeergelden worden betaald. Bewaakte fietsenstallingen kunnen worden gerealiseerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Binnen het systeem parkeergelden kan dit kostenneutraal worden gerealiseerd.
We gaan geen winst maken op betaald parkeren.

Parkeren bij het ziekenhuis moet gratis kunnen. Maar natuurlijk alleen voor mensen die echt gebruikmaken van het ziekenhuis. Door middel van een gratis uitrijkaart van het ziekenhuis kunnen mensen de parkeerplek zonder te betalen verlaten.

Wat betreft ons moeten ook parkeerproblemen tot het verleden behoren en moet laden en lossen voor de ondernemers makkelijker worden.

Wij willen graag dat betaald parkeren 1 euro per uur gaat kosten voor de gehele stad. Deze kosten moeten achteraf betaald kunnen worden. Op die manier wordt het weer aantrekkelijker om hier te parkeren.

Zie ook hoofdstuk Infrastructuur en (openbaar vervoer) en Ondernemen

Keer op keer hoor je weer dat mensen die dieren mishandelen veel te kort en ‘zacht’ gestraft worden. Logisch natuurlijk als je nagaat dat een dier voor onze wet slechts een ding is. Dit komt goed tot uiting in het beleid rondom zwerfdieren. Deze moeten -evenals gevonden voorwerpen- twee weken ‘bewaard’ worden in de opvang. Wanneer de eigenaar na twee weken niet op zoek is gegaan naar het dier, kan er naar een nieuwe eigenaar worden gezocht. Helaas gaat het hier om landelijke wetgeving. Toch kunnen we zeker wel iets doen aan dierenmishandeling in onze gemeente. Voorkomen is immers veel beter dan genezen. De Groen Liberale Partij wil dat hulporganisaties die te maken hebben met huiselijk geweld, ook weten hoe ze dierenmishandeling kunnen herkennen. Zij zijn immers diegenen die een kijkje nemen achter de voordeur. Zij kunnen op die manier meer voor mishandelde dieren betekenen dan anderen.

Wij willen (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Zie hoofdstuk veiligheid en dier en natuur

Als het aan GLP ligt komt er géén Floriade. De burger heeft nooit over de Floriade mee mogen beslissen en zal zoals het aan de huidige coalitie ligt ook nooit gebeuren. Ook vinden wij dat de gemeente onnodig veel geld spendeerd wat er totaal niet is. Wij hebben het dan niet alleen over het financiële plaatje, onbehoorlijk bestuur maar ook aan een gebrek aan democratisch draagvlak. Verder betreurt de partij dat Almeerse ondernemers moeten wijken voor een geldslurpend project als dat van de Floriade. Het is beslist nog niet te laat om de Floriade een halt toe te roepen! Het enorme kapitaal dat Almere nog in dit project moet gaan stoppen, kunnen we op heel veel andere manieren voor de stad en burgers besteden. Stop de Floriade nu het nog kan!

Zie ook hoofdstuk Floriade (Aandacht voor de toekomst)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/doelstellingen/de-10-speerpunten/