Doelstellingen

Voor de burger, door de burger

 zal de afstand tussen burger en politiek verkleinen
 zal het stadhuis niet meer dan een werkplek zijn
 mag de burger echt meebeslissen ook na de verkiezingen
 zal de debatcultuur in de stad versterkt worden

Veiligheid

 zal de stad een veilige haven worden voor iedereen
 zullen er meer handhavers op straat komen
 zullen alle aangiften serieus genomen worden
 zullen er oplossingen worden gezocht voor zaken als huiselijk geweld enz.
 moet er kortere lijnen worden uitgezet tussen burger en politie
 zal de dader voor de volledige kosten opdraaien
 zal de zwartrijder in de bus worden aangepakt
 zal de dierenbeul hard bestraft worden

 

Zorg

 zal zorg efficiënter en mensgerichter worden
 zullen managementlagen in de zorg kritisch bekeken worden
 zal het belang van het kind bij jeugdzorg vooropgesteld worden
 zal het WMO beleid aanzienlijk verbeteren
 zullen de wijkteams actiever worden ingezet en gereorganiseerd, zodat alles beter op elkaar is afgestemd  tussen het wijkteam, mantelzorger en een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving
 zal er meer aandacht voor de mantelzorger komen
 zullen de misstanden binnen de GGZ aangepakt worden
 zal er gratis openbaar vervoer zijn voor mensen vanaf 65 jaar
 De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen op maat en in hun eigen omgeving
 zullen we de vereenzaming van ouderen tegengaan

 

 

Onderwijs

 komt er onderwijs op maat voor iedereen
 zal er eerst een campus gebouwd moeten worden, alvorens wij gaan denken aan een universiteit
 zullen zwakke scholen tot het verleden behoren
 willen we schooluitval tegengaan
 zullen werkloze leraren toch voor de klas gaan staan
 zal er een gezamenlijke kennismakingsdag worden georganiseerd door de diverse scholen
 komen er meer schooltuinen bij
 zal het schoolzwemmen terugkomen

 

Economie

 zal de overheid zuinig aan doen met het geld van de burger
 zal er een sluitende begroting komen
 wordt er minder subsidie gegeven en meer gekeken naar mogelijkheden tot sponsoring
 worden monopolies tot een minimum beperkt
 wordt de pot algemene middelen afgeschaft
 zal het belastingstelsel worden vergroent
 zal  er gestopt worden met de EDBA of omgevormd worden

Democratie en openheid van bestuur

 komt er een transparanter stadsbestuur
 komen er wijkcentra waar van alles mogelijk is
 zal de politieke markt een andere vorm krijgen
 zal de burger beter weten waar zijn geld aan besteed wordt
 komen alle wethouders en ambtenaren uit Almere
 zal in 2022 de burgemeester door de bevolking worden gekozen
 zullen er minder fractieassistenten komen
 zullen de etentjes voorafgaand aan de raad door de raadsleden worden betaald
 zal de borrel na de Raad door de raadsleden zelf worden betaald
 geeft de gemeente sterk opdrachtgeverschap
 zullen we afscheid nemen van onbetrouwbare partners
 hebben we een toegankelijke overheid
 zullen er minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat zijn

Sociale voorzieningen

 komt iedereen zijn plicht na, zowel burger als overheid
 zullen mensen die werkloos zijn en nog kunnen werken, ‘maatschappelijk’ werk gaan uitvoeren, zonder dat dit ten koste gaat van de arbeidsmarkt
 zal er toezicht komen op PLANgroep en bewindvoerders
 zal er bij schuldhulpverlening meer aandacht komen voor nazorg
 zal de intake voor PLANgroep in een besloten ruimte plaatsvinden
 zal er een voedselbank komen
 zal er een stadspas komen voor de minima
 telt iedereen mee, ook verstandelijk en/of psychisch gehandicapten
 zal de stad toegankelijk zijn voor een ieder
 zal fraude hard worden aangepakt
 zal er aandacht komen voor zwervers

 

Vrijwilligerswerk

 zal vrijwilligerswerk gestimuleerd worden
 zal vrijwilligerswerk gewaardeerd worden

Wonen

 zal er een passende woning komen voor elke bewoner
 zullen er meer sociale-, starters-,  doorstroom-, en studentenwoningen komen
 zal het woonlastenfonds blijven bestaan
 zullen er geen lotingen plaatsvinden voor huurwoningen
 zal de volgorde van toewijzingen van huurwoningen drastisch veranderen
 zullen huurwoningen beter worden onderhouden
 zullen de toewijzingen van WMO woningen beter gaan
 zal er aandacht voor de leegstand in Almere komen
 zal de OZB belasting omlaag gaan
 zal er ondergrondse containers komen bij flatgebouwen
 zal het zwerfafval als het aan ons ligt tot het verleden behoren

Infrastructuur en wegen

 zullen zowel de stad als de wegen toegankelijk blijven
 zijn er geen blauwe zones meer buiten de centra
 kunnen mensen die het ziekenhuis bezoeken gratis parkeren
 zal een deel van de parkeergarages in Almere Buiten omgebouwd worden 
 zal het betaald parkeren goedkoper worden 
 zullen trein en bus beter op elkaar aansluiten 
 komt er een nachttrein naar Almere 
 komt er gratis bewaakte fietsenstalling onder de stations
 komt er beter vervoer naar Almere Zand
 komen er meer taxistandplaatsen 
 worden bruggen weer veilig
 zal de gemeente bij renovatie van wijken logisch te werk gaan 
 zal er aandacht naar de bestaande stad gaan

 

Ondernemen

 krijgt de ondernemer meer vrijheid
 zal de ondernemer weer ondernemer kunnen zijn 
 zullen er geen onnodige regels zijn voor ondernemers 
 zal het vestigingsklimaat van ZZP en MKB verbeteren
 zal er een website komen voor alle ZZP’ers en vestigen ze zich ook in het ondernemersplein
 zal de toeristische sector vergroten

 

Kunst, cultuur, recreatie en sport

 kunnen jong en oud zich weer vermaken in de stad
 wordt het Beatrixpark omgevormd tot ‘Vondelpark’
 worden er meer evenementen en festiviteiten naar de stad gehaald
 komt er een Proef Eet, waar alle restaurants in Almere voor een zacht prijsje hun eten kan aanbieden
 wordt sporten voor iedereen mogelijk gemaakt
 dat de de recreatiemogelijkheden, zoals dagbestedingen en ontmoetingsruimten, verruimen
 zullen de recreatiemogelijkheden in wijkcentra toenemen
 zal er een Uitkrant komen met alle activiteiten in Almere
 meer speeltoestellen voor kinderen in samenspraak met de bewoners
 worden speeltoestellen voor kinderen goed onderhouden
 komt er een graffiti plek in Almere
 zal kunst en cultuur worden gestimuleerd op basisscholen

 

Integratie en diversiteit

 wordt Almere een leefbare stad 
 behoort discriminatie tot het verleden 
 komt er een Roze Zaterdag in Almere
 komt er scheiding tussen kerk en staat
 komen er meer multiculturele feesten  in de stad

 

Milieu & duurzaamheid

 

 

 wordt er aandacht geschonken aan de leefomgeving
 worden er meer duurzame ondernemers naar de stad getrokken
 wordt er door de overheid duurzaam aanbesteed
 wordt duurzaam bouwen gestimuleerd
 wordt de stad ‘veilig, heel en schoon’
 komt er aandacht voor schone energie
 zal alle straatverlichting na verloop van tijd energiezuinig zijn
  illegaal dumpen van zwerfvuil zwaar beboeten
 persoonlijk vuurwerk wordt vervangen door vuurwerkshows in elk stadsdeel

Dier en natuur

 

 krijgen dieren het respect dat ze verdienen
 zal het natuurgroen in de wijken worden gestimuleerd
 er komen meer groene schoolpleinen en natuurspeelplaatsen in Almere. Straten en tuinen worden actief vergroend
 gaat de hondenbelasting terug naar hond/eigenaar 
 hoort de bij er weer bij
 worden er meer vogelvides geplaatst op gebouwen en woningen
 is een dier geen ding meer 
 komt er aandacht voor ALLE dieren
 komt er een dierenwelzijnsnota 
 kunnen minima een dier goedkoper chippen 
 blijven echte zwerfkatten zwerven
 wordt hulphonden niet meer de toegang ontzegd 
 natuurgebieden worden beschermd, versterkt en met elkaar verbonden
 wordt de kwaliteit van kinderboerderijen gewaarborgd

Schaalsprong van Almere

 mag de schaalsprong plaatsvinden, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan

De superprovincie

 zal het orgaan ‘Provinciale Staten’ opgeheven worden

De Floriade

 alleen een duurzame wijk op een andere plek. Voor de rest zien we de Floriade als een verliesgevend evenement

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/doelstellingen/

De 10 speerpunten

Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven (zoals een raadgevend referendum) om de invloed van kiezers serieus te vergroten. Invoering van de direct gekozen burgemeester in Almere vanaf 2022. Iedere Nederlander moet zich verkiesbaar kunnen stellen voor het burgemeesterschap (mits aan bepaald aantal basisvoorwaarden is voldaan). De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, …

Uitgelicht

Wat hebben we zoal voor elkaar gekregen Dat er lantaarnpalen bij de gangen tussen de woningen die wonen aan de busbaan geplaatst moeten worden. Dit om de veiligheid van de bewoners te bevorderen. Er is dan meer licht en zo proberen we de inbraakgolf bij de busbaan tegen te gaan. Dat het groen bij de …